Kontakty

17.8.2015

Adresa:
Miestny úrad
Mestská časť Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
e-mail:  vajnory@vajnory.sk

Platobné údaje:

IČO: 00304565

DIČ: 2020879223

IBAN: SK02 5600 0000 0048 5398 5006

Tel. č.: 0850 24 25 24

 


 

Starosta

Ing. Michal Vlček

e-mail: starosta@vajnory.sk

telefón: 02/212 95 212

Zástupkyňa starostu

Ing. Soňa Molnárová

e-mail: molnarova@vajnory.sk

telefón: 02/ 212 95 213

Prednosta

Kamil Homoľa

e-mail: homola@vajnory.sk

telefón: 02/ 212 95 216

Sekretariát starostu

mail: sekretariat@vajnory.sk

 

Dominika Hantáková

telefón: 02/ 212 95 212

 

Diana Gyuriová

telefón: 02/212 95 214

Právnička

JUDr. Natália Ostricová

e-mail: ostricova@vajnory.sk

telefón: 02/ 212 95 215

Podateľňa, osvedčovanie podpisov a listín

Ľubica Dičérová

e-mail: dicerova@vajnory.sk

telefón: 02/ 212 95 232

Matričný úrad

Gabriela Zemanová

e-mail: gzemanova@vajnory.sk

telefón: 02/ 212 95 233

Ohlasovňa pobytu

Gabriela Zemanová

e-mail: gzemanova@vajnory.sk

telefón: 02/ 212 95 233

 

Silvia Zemanová

e-mail: szemanova@vajnory.sk

telefón: 02/ 212 95 231

REFERÁT SPRÁVY REGISTRATÚRY, REGISTRA OBYVATEĽOV, VOLIEB, SÚPISNÝCH ČISIEL

Gabriela Zemanová

e-mail: gzemanova@vajnory.sk

telefón: 02/ 212 95 233

Žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Referát propagácie a web komunikácie

Mgr. Alexandra Pauerová

e-mail: pauerova@vajnory.sk

telefón:  02/ 212 95 234 

Referát PR a komunikácie

Martin Maťko

e-mail: matko@vajnory.sk

telefón: 02/ 212 95 251

 

Oddelenie školstva, sociálnych vecí a kultúry

vedúci oddelenia: Ing. Martin Tvrdoň

e-mail: tvrdon@vajnory.sk

telefón: 02/ 212 95 223

 

Referát sociálnych vecí, zdravotníctva a školstva:

Ing. Andrea Murati

e-mail: murati@vajnory.sk

telefón: 02/ 212 95 237

Referát hospodárskej správy

Bc. Ivan Görcs

email: gorcs@vajnory.sk

telefón: 02/ 212 95 253

Vedúca oddelenia stavebné, ŽP, ÚP a dopravy

Ing. arch. Ingrid Krumpolcová

email: krumpolcova@vajnory.sk

telefón: 02/ 212 95 221

Stavebný úrad

Mgr. Jana Suchá

email: sucha@vajnory.sk

telefón: 02/ 212 95 224

 

Ing. arch. Peter Choluj

email: choluj@vajnory.sk

telefón: 02/ 212 95 227

 

Ing. arch. Irena Dorotjaková

email: dorotjaková@vajnory.sk

telefón: 02/ 212 95 225

Referát cestného hospodárstva

Ing. Jana Julény Tomanová

email: juleny-tomanova@vajnory.sk

telefón: 02/ 212 95 226

Referát životného prostredia

Ing. Michaela Hrčková

e-mail: hrckova@vajnory.sk

telefón: 02/ 212 95 222

Referát územného plánovania

Ing. arch. Ingrid Krumpolcová

email: krumpolcova@vajnory.sk

telefón: 02/ 212 95 221

Vedúci ekonomického oddelenia

Ing. Tomáš Kulka

e-mail: kulka@vajnory.sk

telefón: 02/ 212 95 241

Referát pokladne, krátkodobý prenájom

Oľga Bieliková

e-mail: bielikova@vajnory.sk

telefón: 02/ 212 95 242

Referát daní a poplatkov

Mária Bitarovská

e-mail: bitarovska@vajnory.sk

telefón: 02/ 212 95 245

Oddelenie ekonomické

Referát fakturácie a finančných vzťahov: Darina Pilná

e-mail: pilna@vajnory.sk

telefón: 02/ 212 95 243

 

Referát evidencie majetku a skladového hospodárstva: Ing. Anna Bezdeková

e-mail: bezdekova@vajnory.sk

telefón: 02/ 212 95 246

 

Referát účtovníctva a miezd: Alexandra Rajtíková

e-mail: rajtikova@vajnory.sk

telefón: 02/ 212 95 244

 

Vajnorské novinky

Miestny kontrolór

Ing. Martin Gramblička

e-mail: kontrolor@vajnory.sk

telefón: 02/ 212 95 252

zdieľať