Školy

11.10.2023

Základná škola Kataríny Brúderovej

Základná škola

Zriaďovateľ školy: Mestská časť Bratislava-Vajnory

Adresa:

ZŠ Kataríny Brúderovej
Osloboditeľská 1
831 07 Bratislava

Kontakt:

Riaditeľ: RNDr. Tibor Kráľ kral@zsvajnory.sk; tel.: 02/ 4371 2413

 

Zástupkyňa RZŠ pre I. stupeň
Mgr. Žaneta Baníková

e-mail: banikova@zsvajnory.sk

tel: 02/431 91 557

 

Zástupkyňa RZŠ pre II. stupeň
Mgr. Magdaléna Vojtěchová

e-mail: vojtechova@zsvajnory.sk

tel: 02/431 91 557

 

 

Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Jana Ferencová                                     
 email: ferencova@zsvajnory.sk

 tel: 0948 769 879

 

 Školský klub detí - vedúca ŠKDŠK

Mgr. Tamara Vániková
e-mail: vanikova@zsvajnory.sk

tel: 0917 297 659

 

Školský psychológ                                                      

PhDr. Romana Schunová

e-mail: schunova@zsvajnory.sk

tel: 0948 308 673

                                             

Školská kuchyňa a jedáleň                          

Mgr. Silvia Ferková                                      
e-mail: jedalenvajnory@gmail.com

tel: 02/437 12 238

Webstránka: zsvajnory.edupage.org

Počet tried ZŠ: 18
Počet žiakov ZŠ: 411

ZŠ v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu ponúka:

 • moderné vyučovacie metódy;
 • kvalifikovanosť učiteľov cudzích jazykov s praxou;
 • informatickú výchovu v počítačovej učebni s pripojením na internet;
 • 12 záujmových útvarov po vyučovaní: atletický krúžok, florbalový krúžok, športové hry,  pozemný hokej, keramický krúžok, výtvarný krúžok, biblický krúžok, mladý záchranár, prírodovedný krúžok, turistický, mladý žurnalista, informatika, 
 • školský klub detí;
 • moderná školská jedáleň a kuchyňa s výbornou domácou stravou;
 • zrenovovaná telocvičňa;
 • zrekonštruované sociálne zariadenia;
 • organizovanie plaveckého a korčuliarskeho výcviku pre žiakov I. stupňa, lyžiarskeho kurzu pre žiakov II. stupňa, školy v prírode pre I. stupeň;
 • projekty: Škola podporujúca zdravie, Infovek, eTwinning, Otvorená škola, Modrá škola
 • v budove školy hudobné odbory ZUŠ;
 • organizovanie zážitkového vzdelávania v spolupráci s Iuventou;
 • organizovanie poznávacích literárno-historických exkurzií;
 • zaujímavé aktivity pre deti: tvorivé dielne pre žiakov, burzy žiackych prác, tvorba školského časopisu; kvalitná činnosť žiackeho parlamentu;

Aktuálne informácie o diani na škole nájdete na: https://zsvajnory.edupage.org/

Základná škola s materskou školou sv.Jána Pavla II

Zriaďovateľ školy:

Rímskokatolícka cirkev
Bratislavská arcidiecéza
Špitálska 7
814 92 Bratislava

Adresa:

ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.
Osloboditeľská 27
831 07 Bratislava

 

Kontakty:

Riaditeľka: PaedDr. Lenka Bubeníková, 

e-mail: bubenikova@zsjanapavla.sk; tel. 0904 738 395

Zástupkyňa pre ZŠ: Mgr. Jana Osvaldíková,

e-mail: osvaldikova@zsjnapavla.sk; tel. 0910 842 385

Zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Art. Katarína Solovicová

e-mail: solovicova@zsjnapavla.sk; tel. 0910 842 053

Kancelária: tel. 0911 948 971

web: www.zsjanapavla.sk

 

ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II. vzdeláva žiakov v duchu katolíckej morálky rešpektujúc ich slobodu, ale zároveň vyžadujúc od každého jedinca zodpovednosť. Do školy sú prijímané deti každého vierovyznania. Škola nie je spádová, t. j. prijíma žiakov nie len z Vajnôr.

 

Základná škola okrem iného ponúka:

 • sv. omše počas sviatkov a v prvý piatok mesiaca
 • duchovné obnovy pre žiakov, príprava na sviatosti
 • vyučovanie v odborných učebniach (informatika, biológia, chémia, technika)
 • školský špeciálny pedagóg a školský psychológ
 • od 1. ročníka anglický jazyk, od 7. ročníka možnosť druhého povinného cudzieho jazyka - nemčina
 • školský klub detí
 • výdajňa školskej jedálne s ponukou dvoch jedál a rôznymi diétami podľa potreby
 • vlastná telocvičňa a športové ihrisko s prvkami pre relaxáciu žiakov
 • krúžková činnosť rôzneho druhu
 • rôzne exkurzie na Slovensku i v zahraničí, školy v prírode, športové kurzy, výlety, ...
 • rôzne aktivity pre žiakov, ako napr. školské turnaje, vianočná besiedka a bazár, spoločné popoludnia s rodičmi, odborné prednášky a besedy, ...
 • dlhodobé projekty: Podpora pomáhajúcich profesií; Školské ovocie; Školské mlieko; Nordic Walking; Školskí tréneri
 • úzka spolupráca s jazykovou školou v našich priestoroch
 • v budove školy sídli SZUŠ 
 • viac informácií o škole si nájdete na www.zsjanapavla.sk 

 

Materská škola pripravuje dieťa po všetkých stránkach rozvoja osobnosti na vstup do základnej školy, teda rozvíja jeho školskú pripravenosť, pripravenosť na život v spoločnosti vzhľadom na jedinečnosť dieťaťa, vychováva dobrého, aktívneho človeka s vlastnou identitou vo svetle evanjelia, s pravými duchovnými hodnotami, s hlbokým vnímaním a prežívaním skutočnosti.

Materská škola Koniarkova

Materská škola

Zriaďovateľ školy: Mestská časť Bratislava-Vajnory

Adresa:

MŠ Koniarkova
Koniarkova 9
831 07 Bratislava

ELOKOVANÉ PRACOVISKO Osloboditeľská 

 

Webová stránka:

https://msvajnory.webnode.sk/

 

Kontakt:

e-mail:  msvajnory@msvajnory.sk

tel.: 02/4371 2433 

MŠ Koniarkova 0901 712 433
EP Osloboditeľska 0910 758 046 
e-mail:  riaditelka@msvajnory.sk
e-mail:  msvajnory@msvajnory.sk

TRIEDNE KONTAKTY

trieda A:   lienky@msvajnory.sk

trieda B:   zabky@msvajnory.sk

trieda C:   vcielky@msvajnory.sk

trieda D:   delfiny@msvajnory.sk

trieda E:   levici@msvajnory.sk

Viac tu: https://msvajnory.webnode.sk/triedne-kontaky/

Andrea Vajdová
riaditeľka MŠ
riaditelka@msvajnory.sk

Jana Darnadiová
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ Koniarkova 9

Slávka Tóthová
zástupkyňa riaditeľky pre EP Osloboditeľska 1

Vedúca školskej jedálne - t.č.: 02/4371 2238 

 

Prosíme Vás, aby emailová komunikácia slúžila na:

- dlhodobé odhlásenie detí max. do 30 dní /v prípade dlhšej neprítomnosti ako 30 dní v zmysle školského poriadku treba požiadať o prerušenie dochádzky/

- triedne informácie pre rodičov zo strany učiteliek

- možnosť dohodnúť si čas konzultácie ohľadom dieťaťa

 

POZOR: Emailová komunikácia neslúži na bežné odhlasovanie detí zo stravy a riešenie bežných záležitostí, ktoré môžete riešiť s učiteľkami priamo v materskej škole.

Viac tu: https://msvajnory.webnode.sk/triedne-kontaky/

 

 

zdieľať