Stavebné oddelenie, oddelenie životného prostredia, územného plánovania, stavebný úrad, doprava

12.10.2023

Od 01.04.2024 platí nová novela súčasného stavebného zákona č. 50/1976 (SZ),

Najdôležitejšie zmeny:

 • každá stavba (stavebný zámer) musí mať pred vydaním stavebného povolenia vydané súhlasné záväzné stanovisko orgánu územného plánovania, teda, či je stavebný zámer v súlade s platným územným plánom, resp. ako aj s platným územným plánom zóny
 • Mestská časť Bratislava – Vajnory vydáva záväzné stanovisko k jednoduchým stavbám,
 • hlavné mesto Bratislava vydáva záväzné stanovisko k ostatným stavbám
 • jednoduchá stavba je podľa zmeny v zákone uvedená v § 139b ods. 1, 2 a 3: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/20240401.html
 • Zavádza sa pojem súbor stavieb s určenou hlavnou stavbou. V takomto prípade bude na celý súbor stavieb príslušný ten stavebný úrad, ktorý je príslušný na konanie ohľadom hlavnej stavby a stavebný úrad musí na konanie navrhnúť ústne pojednávanie  s miestnym zisťovaním.
 • Do zákona sa vkladá časť od § 140d , tzv. preskúmanie spôsobilosti nepovolenej stavby na užívanie. Jedná sa o nepovolené stavby, ktoré sa užívajú a sú postavené od  1.1.1990 – 31.3.2024. Po splnení  presne určených podmienok v § 140d stavebný úrad vydá Rozhodnutie o spôsobilosti stavby na užívanie. 

 

Od 01.04.2024 platí nový zákon 200/2022 o územnom plánovaní 

 • Orgán územného plánovania vydáva záväzné stanovisko (ZS) k stavebnému zámeru z pohľadu, či je stavebný zámer v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou
 • Žiadateľom o vydanie ZS je stavebník
 • STAVEBNÍK V SÚLADE S § 7d zákona č. 377/1990 o hlavnom meste   MUSÍ PODAŤ ŽIADOSŤ O ZS ZÁROVEŇ NA MESTSKÚ ČASŤ, AKO AJ NA HLAVNÉ MESTO BEZ OHľADU NA TO, O AKÚ STAVBU IDE.
 • § 40c ďalej upresňuje, čo má obsahovať žiadosť o ZS a aké majú byť prílohy k žiadosti. 
 • Lehoty na vydanie ZS sú: 
  • a) 45 dní, ak ide o jednoduchú stavbu,
  • b) 75 dní, ak ide o inú stavbu než podľa písmena a) alebo c), a
  • c) 90 dní, ak ide o vyhradenú stavbu.

Dodatočné stavebné povolenie

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (ak stavba nie je dokončená)

– Ak stavebník nie je vlastníkom stavebného pozemku, preukázať  iné právo k pozemku (v zmysle §139 stavebného zákona (nájomná zmluva, zmluva o výstavbe, zmluva o vecnom bremene,…)
– 2 x  projektová dokumentácia stavby (vrátane profesií,  prípojok, riešenia odvedenia dažďových vôd zo striech a spevnených plôch) s popisom rozsahu už zrealizovanej časti stavby a situácia osadenia stavby M 1:200 (vrátane susedných stavieb, uličných pohľadov a napojenia na inžinierske siete). PD bude vypracovaná oprávnenou osobou, ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a/  stavebného zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním
– a) revízna správa NN prípojky a vnútornej  elektroinštalácie, (EPS)
– b) revízna správa bleskozvodu
– c) revízna správa plynoinštalácii (prípojka a vnútorná inštalácia), tlaková skúška plynového potrubia
– d) osvedčenie o nezávadnosti komína
– e) tlakové skúšky vodovodu, skúška tesnosti kanalizácie, vykurovacia skúška
– f) energetický certifikát
– l) certifikáty – prehlásenia o zhode  stavebných výrobkov

Ďalšie doklady (týka sa právnických osôb):

– a) funkčné skúšky VZT
– b) povolenie k užívaniu zdroja znečisťovania ovzdušia (stredný a veľký zdroj)
– c) doklad o vykonaní  úradnej skúšky  k vyhradeným tech. zariadeniam (výťah, tlakové nádoby, VZT…)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor  dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava /v ochrannom pásme dráhy/

Vyjadrenie Bratislavský samosprávny kraj, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 – ak sa stavba umiestňuje  v blízkosti trolejových vedení

– Záväzné stanovisko Hl. m. SR Bratislavy , Primaciálne nám 1, Bratislava
– Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať)
– Doklad o zaplatení správneho poplatku
– Právoplatné rozhodnutie o výrube drevín
– Geometrický plán skutočného zamerania stavby (GP musí byť overený  správou katastra nehnuteľností)
– Zápis do digitálnej technickej mapy mesta
– Doklad o nakladaní so stavebným odpadom počas výstavby
– Právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu pre vodné stavby
– Právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie
– Povolenie zriadenia vjazdu na miestnu (verejnú) komunikáciu
– Doklady o splnení základných požiadaviek na stavby:
– Okresný úrad Bratislava
– odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
– pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
– Doklad o odbornej spôsobilosti projektanta (fotokópia, adresa bydliska)
– Stanovisko hl.m.SR , Primaciálne nám. 1, Bratislava na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
– Vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru hl.m.SR Bratislavy, Staromestská 6, Bratislava
– Vyjadrenie Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48, 826 46 Bratislava
– Vyjadrenie Západoslovenská distribučná, a.s.,  Čulenova 6, 816 47 Bratislava
– Vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s.,  Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (ak je stavba úplne dokončená) spojené s kolaudáciou

– List vlastníctva na pozemok na ktorom sa stavba povoľuje (originál)
– Listy vlastníctva na susedné parcely (informatívne z kataster portálu)
– Kópia z katastrálnej mapy (originál)
– Ak stavebník nie je vlastníkom stavebného pozemku, preukázať  iné právo k pozemku (v zmysle §139 stavebného zákona napr. nájomná zmluva, zmluva o stavbe, zmluva o vecnom bremene)
– 2 x  projektová dokumentácia stavby (vrátane profesií,  prípojok, projektu odvedenia dažďových vôd zo striech a spevnených plôch a situácia osadenia stavby M 1:200 (vrátane susedných stavieb, uličných pohľadov a napojenia na inžinierske siete. PD bude vypracovaná oprávnenou osobou, ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a/  zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzelaním
– Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor  dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava /v ochrannom pásme dráhy/
– Vyjadrenie Bratislavský samosprávny kraj, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 – ak sa stavba umiestňuje  v blízkosti trolejových vedení
– Záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy k dodatočnému povoleniu stavby
– Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať)
– Doklad o zaplatení správneho poplatku
-Vyjadrenie Technickej inšpekcie SR (Železničiarska 18, Bratislava), iba ak je súčasťou stavby vyhradené technické zariadenie (napr. výťah)
– Právoplatné rozhodnutie o výrube drevín
– Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
– pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
– Doklad o odbornej spôsobilosti projektanta (fotokópia, adresa bydliska),
– Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby, ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocou,
– Stanovisko Hl. m. SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
– Vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru hl.m.SR Bratislavy, Staromestská 6, Bratislava
– Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 811 08 Bratislava
– Vyjadrenie Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48, 826 46 Bratislava
– Vyjadrenie Západoslovenská distribučná, a.s.,  Čulenova 6, 816 47 Bratislava
– Vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s.,  Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26

Ohlásenie drobnej stavby

Stavebník môže uskutočniť drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčil inak. Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

 

Ohlásenie stavebnému úradu postačí: – pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom konaní,
– pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie,
– pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti,
– pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
– pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
– pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2  a výška 4,5 m,
– pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.

 

Ohlásenie drobnej stavby 

– 2 x jednoduchý náčrt  stavby
– Jednoduchý technický opis stavby
– Súhlas všetkých spoluvlastníkov stavby, ak nie sú stavebníkmi
– Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať pdborné vedenie uskutočňovania stavby, ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocou
– Doklad o zaplatení správneho poplatku

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác   

– 2 x zjednodušená dokumentácia stavebných úprav
– spôsob vyhotovenia, dodávateľsky alebo svojpomocne
– Jednoduchý technický opis stavby
– Súhlas všetkých spoluvlastníkov stavby, ak nie sú stavebníkmi, príp. zápisnica zo schôdze  vlastníkov bytov v bytovom dome,
– Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby, ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocou,
– Doklad o zaplatení správneho poplatku

Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce doklady.

Reklamná stavba

Reklamná stavba je podľa § 43 ods. 2 stavebného zákona stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je 
a) pevne spojená so zemou pevným základom
strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,
ukotvením pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe alebo
pripojením na siete a zariadenia technického vybavenia územia, alebo
b) ktorá je upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo
c) ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu,
a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov.

Reklamné stavby sú inžinierske stavby.

Reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha 
a) je menšia ako 3 m² sú drobné stavby
b) je väčšia ako 3 m² sú jednoduché stavby

Na účely povoľovania sa reklamné stavby členia podľa veľkosti informačnej plochy na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha 
a) je menšia ako 3 m² – takéto stavby sa ohlasujú
b) má veľkosť od 3 m² do 20 m2 – takéto stavby sa povoľujú
c) je väčšia ako 20 m² – takéto stavby sa povoľujú aj kolaudujú
Povoľovanie reklamných stavieb vykonáva stavebný úrad postupom
a) na základe ohlásenia stavebnému úradu pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m² (drobné stavby)
b) na základe žiadosti o stavebné povolenie pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 3 m² (jednoduché stavby)

 

Ohlásenie reklamnej stavby 

Stavebník podľa § 57 stavebného zákona pred uskutočnením reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m², písomne vopred ohlási stavebnému úradu uskutočnenie takejto drobnej stavby, stavebník písomne ohlasuje aj stavebné úpravy.

Ohlásenie v nadväznosti na § 5 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona obsahuje 
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka
b) účel, rozsah a miesto stavby
c) druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností
d) ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby
e) ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti
f) ak v odôvodnených prípadoch požaduje stavebník, aby mohol začať s uskutočnením reklamnej stavby aj v lehote dlhšej ako jeden rok odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu, ohlásenie obsahuje aj toto odôvodnenie a požadovanú lehotu na začatie uskutočňovania reklamnej stavby

K ohláseniu drobnej stavby stavebník pripojí 
a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
b) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku
c) jednoduchý technický opis stavby s uvedením najväčšej informačnej plochy reklamnej stavby,
d) nevyhnutné rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy (orgány podľa § 140a stavebného zákona chrániace záujmy uvedené v § 126 ods.1 stavebného zákona)
Stavebník môže uskutočniť ohlásenú reklamnú stavbu len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky.

Povolenie reklamnej stavby 
Stavebník podľa § 58 stavebného zákona pred uskutočnením reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 3 m², písomne požiada o stavebné povolenie takejto jednoduchej stavby.
Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka
b) druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe aj dobu jej trvania
c) parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností
d) zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi
e) ak v odôvodnených prípadoch požaduje stavebník, aby mohol začať s uskutočnením reklamnej stavby aj v lehote dlhšej ako jeden rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, žiadosť obsahuje aj toto odôvodnenie a požadovanú lehotu na začatie uskutočňovania reklamnej stavby.
K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladajú
a) doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu, vykonať zmenu stavby alebo udržiavacie práce na nej
b) 2x projektová dokumentácia stavby vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním (§ 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona), s uvedením najväčšej informačnej plochy reklamnej stavby vrátane statického posúdenia stavby, ktorá preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie
c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce (orgány podľa § 140a stavebného zákona chrániace záujmy uvedené v § 126 ods. 1 stavebného zákona)

Kolaudačnému konaniu podliehajú v súlade s § 76 ods. 4 stavebného zákona reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m².

Kolaudačné konanie vykonáva stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie. Stavebný úrad postupuje v kolaudačnom konaní podľa § 76 a § 83 stavebného zákona.
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podáva písomne, tento návrh v súlade s § 17 vyhlášky  MŽP SR č.453/2000 Z. z. obsahuje: 
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka
b) označenie a miesto stavby
c) dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením
d) predpokladaný termín dokončenia stavby
e) termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby

Ak sa stavebník odchýlil od stavebného povolenia, k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa pripojí opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia.

Predĺženie doby trvania dočasnej reklamnej stavby 
Stavebník je oprávnený požiadať o zmenu doby trvania reklamnej stavby, pri reklamnej stavbe, ktorá je dočasná, a to pred uplynutím tejto doby. V takomto prípade doba trvania reklamnej stavby podľa § 67 ods. 4 stavebného zákona neplynie, a to až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti o zmenu doby trvania reklamnej stavby.
K žiadosti stavebník priloží  doklady, ktorými preukáže vzťah k pozemku (aktuálny list vlastníctva a snímku z katastrálnej mapy), najmä že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje predĺžiť dobu trvania reklamnej stavby, alebo priloží iné doklady, ktoré sú potrebné na preukázanie oprávnenia na predĺženie doby trvania reklamnej stavby.

Odstránenie stavby

Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného úradu.

O povolenie môže žiadať vlastník stavby.

 

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
– Fotodokumentácia, príp.  jednoduchá projektová dokumentácia stavby (znalecký posudok)
– Technologický opis prác, pri odstraňovaní stavby
– Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie odstránenia stavby, ak sa jedná o stavbu odstraňovanú svojpomocou
– Mená a adresy účastníkov konania –  dotknutých susedov (príp. ich stanoviská)
– Vyjadrenie  Okresného úradu v Bratislave, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava / odpady/
– Vyjadrenie príslušného cestného správneho orgánu (v prípade, že sa ruší aj vjazd)
– Doklad o zaplatení správneho poplatku
– Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať)

Stavebné povolenie

Stavby a ich zmeny týkajúce sa komunikácií  III. a IV. triedy a účelových komunikácií je možné uskutočňovať iba na základe stavebného povolenia.
Právoplatné stavebné povolenie oprávňuje stavebníka  začať vykonávať stavebné práce  na stavbe v súlade s podmienkami určenými v stavebnom povolení a podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom.

– Ak stavebník nie je vlastníkom stavebného pozemku, preukázať iné právo k pozemku (v zmysle §139 Stavebného zákona napr. nájomná zmluva, zmluva o vecnom bremene)
– 2 x  Projektová dokumentácia stavby (vrátane  projektu odvedenia dažďových vôd z komunikácií a spevnených plôch, projektu organizácie dopravy počas výstavby, jednoznačné splnenie podmienok územného rozhodnutia ) a situácia osadenia stavby M 1:200 (vrátane susedných stavieb a napojenia na inžinierske siete). PD bude vypracovaná oprávnenou osobou, ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a/  zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním)
– Vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru hl.m.SR Bratislavy, Staromestská 6, Bratislava
– Okresný úrad Bratislava
– odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
– odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
– pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava ak sa stavba realizuje na poľnohospodárskej pôde resp. ak sa stavba realizuje v ochrannom pásme lesa
– Vyjadrenie Krajského riaditeľstva policajného zboru v BA – KDI ,Špitálska 8, Bratislava
– Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor  dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava (ak sa stavba umiestňuje v blízkosti dráhy)
– Vyjadrenie Bratislavský samosprávny kraj, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 – ak sa stavba umiestňuje  v blízkosti trolejových vedení
– Overenie priebehu podzemných vedení (BVS, SPP, ZD, Slovak Telekom, Bratislavská teplárenská spol., Dalkia, ÚPC, Swan, Siemens, …)
– Vyjadrenie Magistrátu hlavného mesta SR – odd. cestného hospodárstva, , Primaciálne nám 1, Bratislava
– Doklad o odbornej spôsobilosti projektanta (fotokópia, adresa bydliska)
– Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby, ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocou
– Overenie zastavovacích podmienok – záväzné stanovisko (§ 120, 140b stavebného zákona)
– Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať)
– Doklad o zaplatení správneho poplatku

Kolaudačné rozhodnutie

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
•    Dokončené terénne úpravy, ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce sa kolaudujú len v prípadoch, že to stavebný úrad určil pri ich povolení.
•    Kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje aj pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, ktoré postačilo ohlásiť podľa § 55 ods. 2 písm. a) staveného zákona.
•    Kolaudačné rozhodnutie sa nevyžaduje na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2

V návrhu sa uvedie označenie a miesto stavby, terénnych úprav alebo miesto ťažobných prác, predpokladaný termín dokončenia stavby alebo terénnych úprav, alebo ťažobných prác vrátane vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby a údaj o tom, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania.

Kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel, najmä ak
–    nie je podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní zabezpečené vykurovanie stavby a pripojenie        na rozvod vody, elektriny a na kanalizačnú sieť,
–    nie je zaistená bezpečná a plynulá prevádzka výťahov podľa overenej dokumentácie,
–    nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám,
–    nie sú splnené podmienky stavebného povolenia na nevyhnutnú komplexnosť výstavby a na vylúčenie negatívnych účinkov      stavby na okolité životné prostredie, prípadne ich obmedzenie na prípustnú mieru,
–    nie sú predložené doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných              výrobkov,
–    nie je predložený energetický certifikát a ide o bytovú budovu podliehajúcu povinnej energetickej certifikácii.

Stavebný úrad môže od kolaudácie upustiť, ak ide o
–    drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, po ktorých ohlásení stavebný úrad určil, že podliehajú stavebnému            povoleniu,
–    jednoduché stavby a ich zmeny s výnimkou stavieb na bývanie, stavieb na individuálnu rekreáciu, garáží a stavieb s                prevádzkovým alebo výrobným zariadením.

Návrh podáva stavebník na základe § 79 a 80 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov a § 17, 18 a 19 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
–    meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
–    označenie a miesto stavby,
–    dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením,
–    predpokladaný termín dokončenia stavby,
–    termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby,
–    údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka, a čas jej trvania.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podľa potreby pripojí
–    doklad o zaplatení správneho poplatku,
–    plná moc (v prípade, ak sa dá stavebník zastupovať),
–    opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
–    ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení                        spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach        technického vybavenia ešte pred zakrytím,
–    geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností; tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho                pôdorysného ohraničenia stavby,
–    rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
–    ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby.

Doklady o splnení základných požiadaviek na stavby:
–    revízna správa NN prípojky a vnútornej  elektroinštalácie, (EPS), revízna správa bleskozvodu,
–    revízna správa plynoinštalácii (prípojka a vnútorná inštalácia), tlaková skúška plynového potrubia,
–    osvedčenie o nezávadnosti komína,
–    tlakové skúšky vodovodu, skúška tesnosti kanalizácie, vykurovacia skúška,
–    energetický certifikát,
–    certifikáty – prehlásenia o zhode  stavebných výrobkov.
–    kópia právoplatného stavebného povolenia,
–    ďalšie doklady:
o    funkčné skúšky VZT
o    povolenie k užívaniu zdroja znečisťovania ovzdušia
o    doklad o vykonaní  úradnej skúšky  k vyhradeným tech. zariadeniam (výťah, tlakové nádoby, VZT …)

Na ústnom konaní predložiť:
–    doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby,
–    doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku; ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného vyskúšania,
–    projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením,
–    výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby; tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním,
–    doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia,
–    podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej vypracovanie určil v podmienkach stavebného povolenia,
–    stavebný denník.

Pri jednoduchých a drobných stavbách môžu byť po dohode so stavebným úradom náležitosti návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia vrátane jeho príloh primerane zjednodušené.

Ak stavebný úrad pri povolení terénnych úprav, povolení informačného, reklamného a propagačného zariadenia, pri dodatočnom povolení stavby alebo nariadení nevyhnutných úprav určil, že podliehajú kolaudácii, vzťahujú sa na návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia § 17 a18 vyhlášky primerane.

Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady.

Umiestnenie stavby

Umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len na základe územného rozhodnutia, ktorým je

– rozhodnutie o umiestnení stavby,
– rozhodnutie o využití územia,
– rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme,
– rozhodnutie o stavebnej uzávere.

Územné rozhodnutie sa nevyžaduje na umiestnenie strategického parku a na prípravu územia na realizáciu strategického parku, na ktoré bolo vydané osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu,1fc) ak priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia, ktoré nie je v rozpore s ich umiestnením, vyplýva z územného plánu obce alebo z územného plánu zóny.

Rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje na

– stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené,
– drobné stavby,
– stavebné úpravy a udržiavacie práce,
– stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, ak sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru,
– reklamné stavby.

Stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území; pri ostatných stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny.

Územné konanie sa začína na písomný návrh účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy.
Návrh sa podáva na základe § 35 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov a § 3 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.

 

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

– meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,
– predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia,
– zoznam všetkých známych účastníkov územného konania,
– druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností1) s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb,
– ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia, súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť,
– údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním návrhu,
– ak ide o návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, územného rozhodnutia o využití územia, o chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere, ak sa týkajú rozsiahleho územia, údaje podľa odseku 1 písm. c) a d) sa v návrhu neuvádzajú, ale uvedie sa opis prebiehajúcich hraníc územia.

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa prikladajú:

– doklad o úhrade správneho poplatku,
– situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie; ak sa navrhuje umiestnenie stavieb, využitie územia, stavebná uzávera, chránené územie alebo ochranné pásmo, aj mapový podklad v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom rozhodnutia a širších vzťahov (účinkov) k okoliu; situačný výkres a mapový podklad sa prikladá v dvoch vyhotoveniach,

– dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
– rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
– záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané,
– doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu.
– k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby sa podľa miesta, druhu, rozsahu a predpokladaných účinkov stavby prikladá dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach, z ktorej textovej a grafickej časti musia byť dostatočne zrejmé najmä
– údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou, ak bola schválená,
– urbanistické začlenenie stavby do územia, ktorý pozemok alebo jeho časť má byť určený ako stavebný, navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia (spravidla v mierke 1: 500); v prípadoch uvedených v § 3 ods. 2 vyhlášky postačujú podklady podľa odseku 3 písm. a) vyhlášky,
– architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie, vzhľad a pôdorysné usporiadanie,
– údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo väzbe na základné požiadavky na stavby,
– údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravné napojenie vrátane parkovania, zneškodňovanie odpadov a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia územia,
– údaje o prevádzke alebo o výrobe vrátane základných technických parametrov navrhovaných technológií a zariadení; údaje o druhoch, kategóriách a množstve odpadov (okrem komunálnych odpadov),ktoré vzniknú pri prevádzke alebo výrobe, a návrh spôsobu nakladania s nimi,
– údaje o vplyve stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, zdravie ľudí a požiarnu ochranu vrátane návrhu opatrení na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov a návrh na zriadenie ochranného pásma,
– dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia, dotknuté pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny,
– návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti geologických, inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov v území, vrátane údajov o vhodnosti z hľadiska požiadaviek na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov,
– údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej ochrany,
– úpravy nezastavaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenené,
– rozsah a usporiadanie staveniska.


Návrh na nové využitie územia obsahuje podklady a dokumentáciu, z ktorých musia byť dostatočne zrejmé najmä

– dôvody, spôsob, rozsah a dôsledky nového využitia územia,
– výškové usporiadanie navrhovaných zmien, napr. charakteristické rezy terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,
– spôsob neškodného odvádzania povrchových vôd a ochrany podzemných vôd, predpokladané napojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
– dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia,
– ak ide o návrh na delenie alebo sceľovanie pozemkov, vyznačenie navrhovaných zmien hraníc pozemkov a prístupu na pozemky v situačnom výkrese podľa odseku 3 písm. a) vyhlášky.

 

Návrh na vymedzenie chránenej časti krajiny (chráneného územia, ochranného pásma) alebo na vyhlásenie stavebnej uzávery obsahuje ďalšie podklady a dokumentáciu, z ktorých musia byť dostatočne zrejmé najmä

– dôvody a rozsah navrhovaných opatrení s presným vecným a územným vymedzením navrhovaných zákazov alebo obmedzení,
– dôsledky, aké budú mať navrhované opatrenia na funkčné a priestorové usporiadanie územia s návrhom potrebných územnotechnických a organizačných opatrení,
– predpokladaný čas trvania navrhovaného opatrenia alebo oznámenie, že platnosť rozhodnutia nemožno časovo obmedziť.

zdieľať