Ako žiadať o stavebné povolenie

02. 11. 2015
Úradné hodiny: Pondelok: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00Streda: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00Piatok: 8:00 - 12:00

Dôležité adresy

02. 09. 2015
Hl. m. SR Bratislava, primátor, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1...

Legislatíva

02. 09. 2015
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom konaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov...

Správne poplatky

15. 08. 2015
Za úkony spojené s vydaním jednotlivých rozhodnutí sú určené výšky správnych poplatkov podľa sadzobníka zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov...

Stavebný úrad MČ Bratislava – Vajnory

10. 08. 2015

Vykonáva prenesený výkon štátnej správy:

- v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a Štatútu Hl. mesta SR Bratislava, príloha č. 1a,
- v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) a Štatútu Hl. mesta SR Bratislava, príloha č. 1b.