Stavebný úrad MČ Bratislava – Vajnory

Vykonáva prenesený výkon štátnej správy:

- v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a Štatútu Hl. mesta SR Bratislava, príloha č. 1a,
- v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) a Štatútu Hl. mesta SR Bratislava, príloha č. 1b.

Kde nás nájdete:

Zadná budova, 1. poschodie, miestnosť č. 404 - 406

Adresa:

Stavebný úrad
Mestská časť Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Stránkové hodiny:

Pondelok: 08:00 - 12:00  13:00 -17:00

Utorok:      nestránkový deň 

Streda:      08:00 - 12:00  13:00 -17:00

Štvrtok:      nestránkový deň

Piatok:       08:00 - 12:00

Poverená vedením stavebného úradu

Ing. arch. Ingrid Krumpolcová
Tel. č.: 02/212 95 221
mobil: 0911/221 556
e-mail: krumpolcova@vajnory.sk

 

Referát územných konaní

Ing. Erik Jarábka
Tel. č.: 02/212 95 225
e-mail: jarabka@vajnory.sk

Ing. arch. Peter Choluj
Tel. č.: 02/212 95 225
e-mail: choluj@vajnory.sk

Bc. Jana Suchá
Tel. č.: 02/212 95 224
e-mail: sucha@vajnory.sk

Kompetencie Referátu územných konaní:

  • Vydávanie rozhodnutí o umiestnení stavby
  • Vydávanie rozhodnutí o využití územia
  • Vydávanie rozhodnutí o chránenom území alebo o ochrannom pásme
  • Vydávanie rozhodnutí o stavebnej uzávere

 

Referát stavebných konaní

Ing. Erik Jarábka
Tel. č.: 02/212 95 225
e-mail: jarabka@vajnory.sk

Ing. arch. Peter Choluj
Tel. č.: 02/212 95 225
e-mail: choluj@vajnory.sk

Bc. Jana Suchá
Tel. č.: 02/212 95 224​
e-mail: sucha@vajnory.sk

Kompetencie Referátu územných konaní:

  • Stavebné konanie a stavebné povolenie na stavby a ich zmeny
  • Zmeny stavieb pred ich dokončením
  • Kolaudačné konanie a kolaudačné rozhodnutie
  • Predčasné užívanie stavieb, zmeny v užívaní stavieb
  • Údržba stavieb, terénnych úprav a zariadení, nevyhnutné úpravy na stavbách a stavebných pozemkoch
  • Odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení
  • Dodatočné povolenie stavieb
  • Neodkladné zabezpečovacie práce
  • Vypratanie stavby
  • Zastavenie prác na stavbe alebo zrušenie stavebného povolenia
  • Nariadenie obstarania dokumentácie skutočného realizovania stavieb alebo zjednodušenej dokumentácie (pasport stavby)
  • Súhlas k povoleniu stavieb pre Špeciálny stavebný úrad
  • Opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe
  • Štátny stavebný dohľad
  • Ohlásenie drobných stavieb stavebných úprav a udržiavacích prác

 

Referát Špeciálneho stavebného úradu

Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle ustanovenia § 3a Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) a Štatútu Hl. mesta SR Bratislava príloha č. 1b.

Ing. Erik Jarábka
Tel. č.: 02/212 95 225
e-mail: jarabka@vajnory.sk

Ing. arch. Peter Choluj
Tel. č.: 02/212 95 225
e-mail: choluj@vajnory.sk

Bc. Jana Suchá
Tel. č.: 02/212 95 224
e-mail: sucha@vajnory.sk

Kompetencie Referátu územných konaní:

  • Stavebné konanie a stavebné povolenia na miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie
  • Kolaudačné konanie a kolaudačné rozhodnutie na miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie
  • Dodatočné povolenie stavieb miestnych komunikácií III. a IV. triedy a účelových komunikácií
  • Štátny stavebný dohľad
  • Ohlásenie drobných stavieb stavebných úprav a udržiavacích prác pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie

 

Referát súpisných čísel

Bc. Jana Suchá
Tel. č.: 02/212 95 224
e-mail: sucha@vajnory.sk

Kompetencie Referátu územných konaní:

  • Vydávanie rozhodnutí o pridelení súpisného a orientačného čísla
  • Vydávanie potvrdení o pridelení súpisného a orientačného čísla
  • Návrhy na pomenovanie nových ulíc

 

Referát priestupkový

Mgr. Ján Komara
Tel. č.: 02/212 95 223​

Stránkové hodiny:

Streda: 13:00 -17:00

Kompetencie Referátu priestupkov:

  • Vedenie priestupkových konaní v zmysle par. 105 a 106 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon)