Stavebný úrad MČ Bratislava – Vajnory

10.8.2015

Oznam stavebného úradu – postup pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy /týka sa napríklad stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu, orgánu ochrany prírody a krajiny, cestného správneho orgánu/  nájdete TU.

Vykonáva prenesený výkon štátnej správy:

- v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a Štatútu Hl. mesta SR Bratislava, príloha č. 1a,
- v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) a Štatútu Hl. mesta SR Bratislava, príloha č. 1b.

Kde nás nájdete:

Zadná budova, 1. poschodie, miestnosť č. 404 - 406

Adresa:

Stavebný úrad
Mestská časť Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

STRÁNKOVÉ HODINY:

Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Utorok NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok 8:00 - 12:00        

Poverená vedením stavebného úradu

Ing. arch. Ingrid Krumpolcová
Tel. č.: 02/212 95 221
e-mail: krumpolcova@vajnory.sk

 

Referát územných konaní

Dorota Šťastná
Tel. č.: 02/212 95 225
e-mail: stastna@vajnory.sk

Ing. arch. Peter Choluj
Tel. č.: 02/212 95 225
e-mail: choluj@vajnory.sk

Mgr. Jana Suchá
Tel. č.: 02/212 95 224
e-mail: sucha@vajnory.sk

Kompetencie Referátu územných konaní:

 • Vydávanie rozhodnutí o umiestnení stavby
 • Vydávanie rozhodnutí o využití územia
 • Vydávanie rozhodnutí o chránenom území alebo o ochrannom pásme
 • Vydávanie rozhodnutí o stavebnej uzávere

 

Referát stavebných konaní

Dorota Šťastná
Tel. č.: 02/212 95 225
e-mail: stastna@vajnory.sk

Ing. arch. Peter Choluj
Tel. č.: 02/212 95 225
e-mail: choluj@vajnory.sk

Mgr. Jana Suchá
Tel. č.: 02/212 95 224​
e-mail: sucha@vajnory.sk

Kompetencie Referátu územných konaní:

 • Stavebné konanie a stavebné povolenie na stavby a ich zmeny
 • Zmeny stavieb pred ich dokončením
 • Kolaudačné konanie a kolaudačné rozhodnutie
 • Predčasné užívanie stavieb, zmeny v užívaní stavieb
 • Údržba stavieb, terénnych úprav a zariadení, nevyhnutné úpravy na stavbách a stavebných pozemkoch
 • Odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení
 • Dodatočné povolenie stavieb
 • Neodkladné zabezpečovacie práce
 • Vypratanie stavby
 • Zastavenie prác na stavbe alebo zrušenie stavebného povolenia
 • Nariadenie obstarania dokumentácie skutočného realizovania stavieb alebo zjednodušenej dokumentácie (pasport stavby)
 • Súhlas k povoleniu stavieb pre Špeciálny stavebný úrad
 • Opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe
 • Štátny stavebný dohľad
 • Ohlásenie drobných stavieb stavebných úprav a udržiavacích prác

 

Referát Špeciálneho stavebného úradu

Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle ustanovenia § 3a Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) a Štatútu Hl. mesta SR Bratislava príloha č. 1b.

Dorota Šťastná
Tel. č.: 02/212 95 225
e-mail: stastna@vajnory.sk

Ing. arch. Peter Choluj
Tel. č.: 02/212 95 225
e-mail: choluj@vajnory.sk

Mgr. Jana Suchá
Tel. č.: 02/212 95 224
e-mail: sucha@vajnory.sk

Kompetencie Referátu územných konaní:

 • Stavebné konanie a stavebné povolenia na miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie
 • Kolaudačné konanie a kolaudačné rozhodnutie na miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie
 • Dodatočné povolenie stavieb miestnych komunikácií III. a IV. triedy a účelových komunikácií
 • Štátny stavebný dohľad
 • Ohlásenie drobných stavieb stavebných úprav a udržiavacích prác pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie

 

Referát súpisných čísel

Gabriela Zemanová
Tel. č.: 02/212 95 233
e-mail: gzemanova@vajnory.sk

Kompetencie Referátu územných konaní:

 • Vydávanie rozhodnutí o pridelení súpisného a orientačného čísla
 • Vydávanie potvrdení o pridelení súpisného a orientačného čísla
 • Návrhy na pomenovanie nových ulíc

 

Referát priestupkový

Stránkové hodiny:

Streda: 13:00 -17:00

Kompetencie Referátu priestupkov:

 • Vedenie priestupkových konaní v zmysle par. 105 a 106 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon)

zdieľať