sona.molnarova

Soňa Molnárová

Telefón
0907/703 051

Zástupkyňa starostu

 

Predsedníčka komisií:

Komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva

Komisia pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií

 

Členka komisií:

Komisia finančná a správy majetku

Komisia kultúry a zahraničných stykov

 

Starosta mestskej časti poveril Ing. Soňu Molnárovú na zastupovanie starostu mestskej časti Bratislava-Vajnory, vo volebnom období 2022-2026 v nasledovnom rozsahu:

1.    vykonáva správu mestskej časti v rozsahu, ktorý mu určí starosta
2.    podpisuje listiny mestskej časti podľa poverenia starostu, okrem rozhodnutí vydávaných v správnom konaní
3.    podpisuje písomnosti, týkajúce sa:
      a)    rozhodnutí na úseku poskytovania sociálnych služieb,
      b)    poskytovania jednorazových dávok sociálnej pomoci,
      c)    požiarnej ochrany a bezpečnosti práce,
      d)    civilnej ochrany obyvateľstva
4.    riadi a koordinuje činnosti v oblasti prípravy a zabezpečovania kultúrnych, športových a spoločenských akcií mestskej časti
5.    vymedzuje kompetencie a určuje využívanie majetku týkajúceho sa týchto oblastí:
      a)    sociálne veci a zdravotníctvo,
      b)    predškolské zariadenia a základné školy,
      c)    kultúra a šport
6.    zastupuje mestskú časť vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, ak ho tým starosta v jednotlivých prípadoch poverí
7.    sleduje plnenie uznesení miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v oblastiach činnosti podľa bodu 1 a koordinuje prácu komisií v týchto oblastiach
8.    dáva stanoviská k materiálom predkladaným do porady starostu
9.    predkladá návrh na úpravu platu starostu
10.  plní ďalšie úlohy podľa Organizačného poriadku mestskej časti

 

V súlade s ustanovením § 25 ods.7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto určujem za výkon funkcie, s účinnosťou od 01.01.2024 zástupkyni starostu mestskej časti Bratislava-Vajnory Ing. Soni Molnárovej podľa vecnej a časovej náročnosti odmenu vo výške 48% mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny

 

Pôsobenie v miestnom zastupiteľstve Bratislava – Vajnory

      V  roku 1986 som bola prvý krát zvolená za miestnu poslankyňu MČ Bratislava – Vajnory, kedy  som kandidovala za Telovýchovnú jednotu Družstevník Vajnory. V prvých slobodných  voľbách v roku 1990 som bola zvolená,  ako jediná nezávislá kandidátka. Od roku 1986 s výnimkou  jedného volebného obdobia (2002 – 2006)  pôsobím ako miestny poslanec mestskej časti Bratislava Vajnory.

     Počas  pôsobenia v miestnej samospráve som bola členkou Miestnej  rady a zastrešovala som oblasť  sociálnych vecí, školstva, kultúry a družobných vzťahov s  talianskym mestom Alviano z oblasti Umbrie.

      30 rokov pôsobím v MČ ako obradník – sobášiaci.  Mestská časť Bratislava – Vajnory  je členom Združenia zboru pre občianske záležitosti,  kde som v rokoch 2003 – 2008 pracovala  ako predsedníčka Krajskej rady Združenia ZPOZ  Človek – človeku Západoslovenského kraja  a bola som členkou komisie kultúry  Ústrednej rady  Združenia ZPOZ Človek – človeku v SR.  V roku 2016 mi  Združenie ZPOZ Človek človeku v SR, Ústredná rada  Banská Bystrica udelila „ ZLATÉ  SRDCE za  aktívnu prácu pri napĺňaní humánno-občianskeho poslania  Združenia ZPOZ človek – človeku v SR“ .

     16 rokov pôsobím na pozícii zástupcu starostu mestskej časti Bratislava – Vajnory,  člen Miestnej rady a predseda komisie sociálnej, zdravotníctva a školstva. Počas práce v tejto komisii som sa stretla s mnohými neľahkými príbehmi našich spoluobčanov, vždy sme sa snažili aj s mojimi kolegami nájsť spôsob, ako im pomôcť.

    Minulý rok v spolupráci s Ekonomickou univerzitou sme otvorili Univerzitu tretieho veku vo Vajnoroch v rámci projektu „Univerzita za seniormi, nie seniori za univerzitou“. V tomto roku 22 študentov ukončilo štúdium na Univerzite tretieho veku slávnostnou promóciou.