Zberný dvor

Zberny dvor je otvorený.
Plánovaný termín ukončenia prevádzky zberného dvora je sobota 16. novembra 2019.
Tento priestor je určený iba pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Vajnory.

Zároveň upozorňujeme, že zberný dvor je určený výhradne pre zber biologicky rozložiteľného odpad rastlinného pôvodu (zelený odpad).
Biologicky rozložiteľný odpad je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad, najmä tráva, kvety, lístie a konáre. V prípade uloženia iného typu odpadu napr. stavebného alebo domáceho zmiešaného môže to byť vyhodnotené ako založenie nelegálnej skládky a občanovi môže byť vyrubená poriadková pokuta.
Pre obyvateľov Bratislavy je k dispozícii aj zberný dvor na Starej Ivanskej ceste č.2.