Zberný dvor

Zberny dvor je ukončil v roku 2019 svoju prevádzku.
Plánovaný termín otvorenia prevádzky zberného dvora je MAREC 2020.
Tento priestor je určený iba pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Vajnory.

Pre obyvateľov Bratislavy je k dispozícii aj zberný dvor na Starej Ivanskej ceste č.2.

Zároveň upozorňujeme, že zberný dvor je určený výhradne pre zber biologicky rozložiteľného odpad rastlinného pôvodu (zelený odpad).
Biologicky rozložiteľný odpad je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad, najmä tráva, kvety, lístie a konáre. V prípade uloženia iného typu odpadu napr. stavebného alebo domáceho zmiešaného môže to byť vyhodnotené ako založenie nelegálnej skládky a občanovi môže byť vyrubená poriadková pokuta.