Zberný dvor

V piatok 24.mája a v sobotu 25.mája 2024 bude zberný dvor z technických príčin zatvorený.

 

Podmienky zberu veľkoobjemového odpadu

Do kontajneru sa smie ukladať iba veľkoobjemový odpad spáliteľný v spaľovni.

Zákaz ukladania stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu, nespáliteľného veľkoobjemového odpadu a odpadu s obsahom nebezpečných látok ako sú farby, lepidlá, oleje, chemikálie, elektrospotrebiče.

Veľkorozmerný nábytok pre zmenšenie zaberaného priestoru kontajnera prosím rozoberte na menšie časti.

Po naplnení kapacity kontajnerov ďalší odpad neprijímame.

Na uloženie odpadu využívajte zberné dvory OLO na Starej Ivánskej ceste 2, Bratislava a Pri Šajbách 1, Bratislava-Rača, prípadne OLO Taxi.

Rešpektujte pokyny obsluhy zberného dvora.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

Zberný dvor na biologicky rozložiteľného odpadu rastlinného pôvodu (zelený odpad ) ul. Pri mlyne.

Upozorňujeme, že zberný dvor je určený výhradne pre zber biologicky rozložiteľného odpadu rastlinného pôvodu (zelený odpad).
Biologicky rozložiteľný odpad je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad, najmä tráva, kvety, lístie a konáre. V prípade uloženia iného typu odpadu napr. stavebného alebo domáceho zmiešaného môže to byť vyhodnotené ako založenie nelegálnej skládky a občanovi môže byť vyrubená poriadková pokuta.

 

V mestskej časti Bratislava-Vajnory sa zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok uskutoční dňa 20.04.2024 v čase od 10:30 hod. do 12:30 hod. v mieste: Zberný dvor na ul. Pri mlyne (v objekte starej zberne druhotných surovín). 

 

Otváracia doba zberného dvoru je:

Od 8.marca do 10.novembra.

  • v piatok od 14:00 do 18:00
  • v  sobotu od 8:00 do 16:00 (obedňajšia prestávka 12:00 až 12:30)

 

Zároveň sú pre obyvateľov Vajnor taktiež k dispozícii aj nasledovné zberné dvory:

  • zberný dvor na Starej Ivanskej ceste č.2, ktorý je v prevádzke celoročne (VIAC INFO TU)
  • zberný dvor v Rači na ul. Pri Šajbách, ktorý je v prevádzke v mesiacoch apríl až november​ (VIAC INFO TU)

 

Prevádzkový poriadok zberného dvora - TU

Vajnorský zelený taxík. Viac info nájdete TU.

Celoročný zber elektroodpadu. Viac info nájdete TU.

Služba OLO Taxi - viac informácií TU.

Zákaznícka zóna OLO TU.

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov

Mestská časť Bratislava – Vajnory zabezpečuje pre obyvateľov Vajnor zber veľkoobjemového odpadu v jarnom a jesennom období pristavením veľkoobjemových kontajnerov na zbernom dvore na ul. Pri mlyne a vo vzdialenejších lokalitách (bytovky na Rybničnej a vajnorské jazerá ) podľa harmonogramu určeného magistrátom a OLO. Harmonogram je zverejnený po odsúhlasení na príslušné obdobie. 

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

 

Podmienky zberu veľkoobjemového odpadu

Do kontajneru sa smie ukladať iba veľkoobjemový odpad spáliteľný v spaľovni.

Zákaz ukladania stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu, nespáliteľného veľkoobjemového odpadu a odpadu s obsahom nebezpečných látok ako sú farby, lepidlá, oleje, chemikálie, elektrospotrebiče.

Veľkorozmerný nábytok pre zmenšenie zaberaného priestoru kontajnera prosím rozbite na menšie časti.

Po naplnení kapacity kontajnerov ďalší odpad nepríjmame.

Na uloženie odpadu využívajte zberné dvory OLO na Ivánskej ceste a Pri šajbách, prípadne OLO Taxi.

Rešpektujte pokyny obsluhy zberného dvora.

 

Harmonogram zberu odpadov s obsahom nebezpečných látok

 ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK 

 

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. 

 

v dňoch a na miestach podľa harmonogramu zberu a nasledovných podmienok 

,

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) informuje, že dňa 20.04. 2024 (sobota) 2024 v čase od 10:30 hod. do 12:30 hod. v mieste: Zberný dvor na ul. Pri mlyne (v objekte starej zberne druhotných surovín), bude v jednotlivých mestských častiach vykonávať zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok. Fyzické osoby – nepodnikatelia môžu odovzdať odpad, ktorý má povahu odpadu z domácností a je identifikovateľný. 

Rozpúšťadlá, chemikálie, oleje a tuky, pesticídy, fotochemické látky, detergenty, farby, lepidlá – všetky tieto tekuté látky - musia byť uzavreté v pevných a nepoškodených  obaloch, z ktorých sa látky neuvoľňujú. Maximálne množstvo takto odovzdávaného odpadu je 5 kg/osoba. Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo sú kontaminované nebezpečnými látkami budú odoberané ako obaly len z minimálnym zvyškom kontaminantu.

Taktiež je možné odovzdať akumulátory a batérie. Batérie sa odoberajú len olovené (autobatérie) , nikel-kadmiové-NiCd, alkalické-Zn, nikelmetalhydridové NiMH. 

Neodoberajú sa batérie, ktoré sú na báze lítia : Li-o, Li-Pol, Li-ion – el. náradia,  mobily, notebooky, bicykle, kolobežky, gombíkové, el.cigarety a pod. 

Odovzdať je možné aj elektroodpad ako napríklad žiarivky ( v nepoškodenom stave ) a iný odpad obsahujúci ortuť ( v nepoškodenom stave ) , vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia a spotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.) len v nedemontovanom stave.

 

Obyvatelia Bratislavy môžu tento druh odpadu bezplatne odovzdať po celý rok na Zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste 2 počas otváracích hodín: pondelok – piatok: od 8.00 do 18.00 hod. ; sobota: od 8.00 do 18.00 hod. ; nedeľa a sviatky: zatvorené

 

 

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady: 

 

Staré náterové hmoty Odpadové rozpúšťadlá Pesticídy 

 

Oleje a tuky 

 

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby. 

 

Batérie a akumulátory 

 

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 

 

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.) 

 

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.) 

 

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632. 

 

 

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

 

zdieľať