Zberný dvor

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na 1. polrok 2024 v MČ Bratislava – Vajnory

Kontajnery budú pristavené v piatok. Pre obyvateľov sú prístupné podľa otváracích hodín zberného dvora v piatok od 14.00 do 18.00, v sobotu od 8.00 do 16.00 

Jar 2024 

11.týždeň 

15.3. – 16.3.      2 ks Zberný dvor, objekt bývalej zberne druhotných surovín Pri mlyne ( 7 m3 ) 

 

15.týždeň 

12.4. – 13..4.     1 ks Vajnorské jazerá ( 7 m3 )

 

17.týždeň 

26.4. – 27.4.      1 ks bytovky na Rybničnej ul.č. 61 (oproti BEZ – ke)

 

Podmienky zberu veľkoobjemového odpadu

Do kontajneru sa smie ukladať iba veľkoobjemový odpad spáliteľný v spaľovni.

Zákaz ukladania stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu, nespáliteľného veľkoobjemového odpadu a odpadu s obsahom nebezpečných látok ako sú farby, lepidlá, oleje, chemikálie, elektrospotrebiče.

Veľkorozmerný nábytok pre zmenšenie zaberaného priestoru kontajnera prosím rozoberte na menšie časti.

Po naplnení kapacity kontajnerov ďalší odpad neprijímame.

Na uloženie odpadu využívajte zberné dvory OLO na Starej Ivánskej ceste 2, Bratislava a Pri Šajbách 1, Bratislava-Rača, prípadne OLO Taxi.

Rešpektujte pokyny obsluhy zberného dvora.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

Zberný dvor na biologicky rozložiteľného odpadu rastlinného pôvodu (zelený odpad ) ul. Pri mlyne.

Upozorňujeme, že zberný dvor je určený výhradne pre zber biologicky rozložiteľného odpadu rastlinného pôvodu (zelený odpad).
Biologicky rozložiteľný odpad je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad, najmä tráva, kvety, lístie a konáre. V prípade uloženia iného typu odpadu napr. stavebného alebo domáceho zmiešaného môže to byť vyhodnotené ako založenie nelegálnej skládky a občanovi môže byť vyrubená poriadková pokuta.

 

Otváracia doba je spravidla:

Od 10.marca do 10.novembra.

  • v piatok od 14:00 do 18:00
  • v  sobotu od 8:00 do 18:00 (obedňajšia prestávka 12:00 až 12:30)

 

Zároveň sú pre obyvateľov Vajnor taktiež k dispozícii aj nasledovné zberné dvory:

  • zberný dvor na Starej Ivanskej ceste č.2, ktorý je v prevádzke celoročne (VIAC INFO TU)
  • zberný dvor v Rači na ul. Pri Šajbách, ktorý je v prevádzke v mesiacoch apríl až november​ (VIAC INFO TU)

 

Prevádzkový poriadok zberného dvora - TU

Vajnorský zelený taxík. Viac info nájdete TU.

Celoročný zber elektroodpadu. Viac info nájdete TU.

Služba OLO Taxi - viac informácií TU.

Zákaznícka zóna OLO TU.

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov

Mestská časť Bratislava – Vajnory zabezpečuje pre obyvateľov Vajnor zber veľkoobjemového odpadu v jarnom a jesennom období pristavením veľkoobjemových kontajnerov na zbernom dvore na ul. Pri mlyne a vo vzdialenejších lokalitách (bytovky na Rybničnej a vajnorské jazerá ) podľa harmonogramu určeného magistrátom a OLO. Harmonogram je zverejnený po odsúhlasení na príslušné obdobie. 

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

 

Podmienky zberu veľkoobjemového odpadu

Do kontajneru sa smie ukladať iba veľkoobjemový odpad spáliteľný v spaľovni.

Zákaz ukladania stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu, nespáliteľného veľkoobjemového odpadu a odpadu s obsahom nebezpečných látok ako sú farby, lepidlá, oleje, chemikálie, elektrospotrebiče.

Veľkorozmerný nábytok pre zmenšenie zaberaného priestoru kontajnera prosím rozbite na menšie časti.

Po naplnení kapacity kontajnerov ďalší odpad nepríjmame.

Na uloženie odpadu využívajte zberné dvory OLO na Ivánskej ceste a Pri šajbách, prípadne OLO Taxi.

Rešpektujte pokyny obsluhy zberného dvora.

 

Harmonogram zberu odpadov s obsahom nebezpečných látok

 ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK 

 

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. 

 

v dňoch a na miestach podľa harmonogramu zberu (príloha) 

 

a nasledovných podmienok 

 

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady: 

 

Staré náterové hmoty Odpadové rozpúšťadlá Pesticídy 

 

Oleje a tuky 

 

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby. 

 

Batérie a akumulátory 

 

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 

 

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.) 

 

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.) 

 

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632. 

 

 

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

 

zdieľať