Poplatky, dane

12.10.2023

Miestne dane a poplatky v mestskej časti Bratislava - Vajnory

Priznanie k dani za psa

Predmetom dani za psa je pes, ktorý je starší ako šesť mesiacov chovaný fyzickou  alebo právnickou osobou na území Mestskej časti Bratislava – Vajnory.  

Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Každý pes sa eviduje – prihlasuje na miestnom úrade len raz a povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci od kedy sa pes drží u majiteľa, prípadne kedy dovŕši šiesty mesiac života.

Priznanie k dani za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky
verejnej dopravy.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu na účely dane, ktorá obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorá predajný automat prevádzkuje, výrobné alebo evidenčné číslo predajného automatu, miesto a dátum začatia a skončenia prevádzkovania predajného automatu.

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajný automat prevádzkuje, je povinná na vhodnom a trvale viditeľnom mieste na každom predajnom automate uviesť:
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby,
b) výrobné alebo evidenčné číslo predajného automatu,
c) meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku predajného automatu.

Priznanie k dani za nevýherné hracie automaty

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti .
Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Oznámenie vzniku daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva

Ak chcem zaujať verejné priestranstvo na určitú dobu pod určitým zámerom 

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.

Verejným priestranstvom sú na účely tohto nariadenia verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a v správe mestskej časti
alebo vo vlastníctve mestskej časti, najmä ulice, námestia, parky, cesty, miestne
komunikácie, chodníky, parkoviská, priechody, schody, terasy domov, prístupové
a zásobovacie rampy, trhoviská, detské ihriská, plochy cestnej a verejnej zelene.

Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré mestská časť
prenajala podľa osobitného zákona

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie reklamného zariadenia,
c) umiestnenie stavebného zariadenia a stavebného materiálu pri stavebných
a rekonštrukčných prácach stavieb, umiestnenie oplotenia alebo iného zariadenia
a vyhradenia verejného priestranstva za účelom zriadenia staveniska, umiestnenie
kontajnera, umiestnenie lešenia mimo zariadenia staveniska,
d) umiestnenia skládky,
e) umiestnenie predajného zariadenia,
f) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, kolotočov, hojdačiek, strelnice a iných
atrakcií,
g) umiestnenie dočasných predajných zariadení (stánkov), zariadení poskytujúcich
služby (brúsenie a pod.) a sezónne rozšírenie trvalých prevádzok,
h) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie
priestoru z verejného priestranstva na parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá
fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Na tento účel je možné vyhradiť maximálne 30 %
z celkovej kapacity jednotlivých parkovísk, pridružených parkovacích pásov alebo
z kapacity zóny vymedzenej k státiu, určenej dopravným značením mimo vyhradených
parkovísk pre motorové vozidlá s parkovacím preukazom.3) Zásady pre vydávanie
povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta tvoria prílohu č. 1 tohto nariadenia.

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v
súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

Ďaňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva a základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 a počet dní užívania verejného priestranstva. 

 

 

Oznámenie o predajnej alebo prevádzkovej dobe

Služba slúži na oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne,

Žiadosť o vybudovanie kanalizačnej prípojky

Žiadosť o vybudovanie kanalizačnej prípojky

Poplatok za rozvoj

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území mestskej časti uvedená v

  • právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len "stavebné povolenie")
  • oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe
  • právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
  • právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby

ktorej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.

Predmetom poplatku budú stavby povolené na základe stavebných povolení, uvedené v právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba od 1.1. 2018 a neskôr.

Predmetom poplatku budú i stavby, pri ktorých deň ohlásenia stavby stavebnému úradu je 1.1.2018 a neskôr. § 4 zák. 447/2015 Z.z.

Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané právoplatné stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby, alebo ktorá ako stavebník ohlásila stavbu stavebnému úradu.

Poplatník je povinný oznámiť mestskej časti najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby podľa účelu využitia podlahovej plochy, ak má stavba slúžiť na viaceré účely.

Sadzby miestneho poplatku za  rozvoj  sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení mestskej časti

Daň z nehnuteľnosti – informácia

V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platného znenia Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy je správcom dane z nehnuteľností od 1. januára 2005 hlavné mesto SR Bratislava, nie jednotlivé mestské časti.
Všetky podania a dotazy vo veci dane z nehnuteľností je potrebné adresovať na príslušné pracovisko Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy na Blagoevovej ulici č. 9.

Telefón:
pevná linka: +421 259 356 900
pevná linka: +421 259 356 901
pevná linka: +421 259 356 954
fax: +421 259 356 971

E-mail:
omdp@bratislava.sk
dane@bratislava.sk

Návštevná doba:
Pondelok: 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00 (Úradné hodiny pre stránky: daň z nehnuteľností, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)
Streda: 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00 (Úradné hodiny pre stránky: daň z nehnuteľností, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

Adresa:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie miestnych daní a poplatkov
Blagoevova ulica č. 9
P.O.BOX 76
850 05 Bratislava 55

Bližšie informácie o správe dane z nehnuteľností sú zverejnené na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy nájdete tu.

Zoznam daňových dlžníkov

Správca dane, ktorým je mestská časť, môže v zmysle §52 ods. 2 zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejniť zoznam

a) daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur,

b) daňových subjektov, ktorým bol v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa budú zoznamy zverejňovať povolený odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach presahujúce u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur a tento odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach naďalej trvá,

c) daňových subjektov, ktorým bola v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa bude zoznam zverejňovať povolená úľava alebo odpustený daňový nedoplatok s uvedením jej výšky.
 

zdieľať