Ako žiadať informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z.z.

1) KTO môže žiadať informácie:

Právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícií má každý

2) ČO je informácia:

Pre používanie zákona o slobode informácií je informáciou obsah písomnosti, nákresu, výkresu, mapy, fotografie, grafu alebo iného záznamu, obsah ústneho vyjadrenia alebo obsah elektrického, elektromagnetického, elektronického alebo iného fyzikálneho transportného média.

3) AKO žiadať:

Žiadosť o informáciu možno podať:

Písomne - poštou alebo osobne v podateľni

Ústne - telefonicky alebo osobne

Faxom

Elektronicky

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

Ktorej povinnej osobe je určená

Meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa

Adresa pobytu alebo sídlo

Ktorých informácií sa žiadosť týka

Požadovaný spôsob sprístupnenia informácií

Adresa povinnej osoby:

Mestská časť Bratislava-Vajnory
Miestny úrad
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
e-mail: infozakon@vajnory.sk
Telefónne číslo: 02/212 95 234

4) SPÔSOB sprístupnenia informácií na žiadosť:

Informácie sa sprístupňujú najmä:

nahliadnutím do spisu

odkopírovaním informácií na technický nosič dát

sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami

telefonicky

faxom

poštou

elektronickou poštou

 

5) Aké sú lehoty na vybavenie žiadosti?

Žiadosť o sprístupnenie informácií sa vybavuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich (8) pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do pätnástich (15) pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o osem (8) pracovných dní a o päťnásť (15) pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Predĺženie lehoty sa bezodkladne žiadateľovi oznamuje spolu s odôvodnením predĺženia lehoty pred uplynutím lehoty na sprístupnenie informácie.

6) Je prípustné odvolanie proti odmietnutiu žiadosti?

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o nevyhovení žiadosti o sprístupnenie informácie možno podať odvolanie v lehote do pätnástich (15) dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie treba adresovať povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Povinná osoba v lehote do tridsiatich (30) dní buď o odvolaní rozhodne sama v prvom stupni (autoremedúrou) keď mu vyhovie v plnom rozsahu  alebo predloží odvolanie žiadateľa na jeho preskúmanie a rozhodnutie starostovi MČ Bratislava-Vajnory, ako nadriadenému orgánu.  Starosta MČ Bratislava-Vajnory o odvolaní rozhodne do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia odvolania povinnou osobou.

zdieľať