Správne poplatky

15.8.2015

Za úkony spojené s vydaním jednotlivých rozhodnutí sú určené výšky správnych poplatkov podľa sadzobníka zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Návrh na vydanie rozhodnutia

o umiestnení stavby, o využití územia, o zmene územného rozhodnutia, alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby:

 • pre fyzické osoby: 6,50 Eur
 • pre právnické osoby: 16,50 Eur

Žiadosť o stavebné povolenie:

 1. stavby na bývanie
  • a) rodinný dom: 33 Eur
  • b) bytový dom: 66 Eur
 2. stavby na individuálnu rekreáciu
  • a) ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2:  23 Eur
  • b) ak presahuje 25 m2:
 3. 39,50 Eur
 4. zmeny dokončených stavieb na bývanie (individuálnu rekreáciu) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením: 23 Eur
 5. stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu (RD), stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch RD, na prípojky: 16,50 Eur
 6. stavba garáže s jedným alebo dvoma miestami: 23 Eur
 7. zmeny dokončenej stavby podľa písm. d) a e) a zmeny stavby pred dokončením: 9,50 Eur
 8. ostatné neuvedené stavby, zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri rozpočtovom náklade:
  • a) do 1,5 mil. Sk: 33 Eur
  • b) nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk: 49,50 Eur
  • c) nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk: 66 Eur
  • d) nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk: 116 Eur
  • e) nad 100 mil. Sk: 199 Eur
 9. na stavby dočasných objektov: 16,50 Eur

Žiadosť o povolenie:

 • zmeny užívania stavby, ak nie je spojená so stavebným konaním: 16,50 Eur
 • odstránenia stavby: 6,50 Eur
 • Informačné, reklamné, alebo propagačné zariadenie - za každé jednotlivé zariadenie: 49,50 Eur.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom:

 1. a) do 1,5 mil. Sk: 16,50 Eur
 2. b) nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk: 23 Eur
 3. c) nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk: 33 Eur
 4. d) nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk: 66 Eur
 5. e) nad 100 mil. Sk: 99,50 Eur

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

 • dvojnásobok sadzby pre príslušné stavebné povolenie

zdieľať