Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie z participatívneho rozpočtu BSK

17 máj 2018

V roku 2018 prichádza Bratislavský samosprávny kraj s možnosťou participácie svojich občanov
na rozhodovaní o verejnom živote. Formou spolurozhodovania o efektívnom využití časti finančných
prostriedkov - prostredníctvom poskytovania dotácií z participatívneho rozpočtu môžu obyvatelia BSK
podporiť malé komunitné projekty.
BSK vyčlenilo pre túto časť rozpočtu 250 000 €, pričom maximálna výška dotácie na jeden projekt je
stanovená na 5 000 €.  Podrobnosti k rozpočtu nájdete v tomto dokumnete: