Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa na spoločnosť Vajnorská obchodná s. r. o.

Date of Publication: 
Tuesday, 14. June 2022

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľnosť z dôvodu hodného osobitného zreteľa 11 pozemkov registra „C“ parc. č. 1694/203, 1694/340, 1694/341, 1694/342, 1694/343, 1694/344, 1694/345, 1694/346, 1694/347, 1694/348, 1694/349, evidovaných na liste vlastníctva č. 6294, k. ú. Vajnory, všetky vedené ako ostatná plocha.