VZN a uznesenia Miestneho zastupiteľstva

VZN číslo 1/2020 zo dňa 13. 2. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2020 zo dňa 13. februára 2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Uvedené VZN je platné s účinnosťou od 1. 3. 2020.

Bratislava - Vajnory platné
VZN č. 4/2019 z dňa 20. 11. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 4/2019 zo dňa 20. novembra 2019 o  poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava – Vajnory

Sociálna pomoc a zdravotníctvo platné
VZN číslo 3/2019 zo dňa 20.11.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 z dňa 20. 11. 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku

Poriadok a čistota platné
VZN číslo 2/2019 zo dňa 20.6.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č. 2/2019 zo dňa 20. júna 2019 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory

Školstvo platné
VZN číslo 1/2019 zo dňa 17.4.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vajnory č. 1/2019 zo dňa 17. apríla 2019 o prijímaní detí do materskej školy a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Školstvo platné
VZN číslo 3/2018 zo dňa 17.10.2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o organizácii miestneho referenda

Bratislava - Vajnory platné
VZN číslo 2/2018 zo dňa 21.6.2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava - Vajnory

Bratislava - Vajnory platné
VZN číslo 1/2018 zo dňa 20.2.2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory

Školstvo zrušené
VZN číslo 4/2017 zo dňa 13.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o pravidlách času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov a údržby zelene.

Bratislava - Vajnory zrušené
VZN číslo 3/2017 zo dňa 22.6.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o  ktorým sa mení  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory.

Bratislava - Vajnory platné
VZN číslo 2/2017 zo dňa 22.6.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o  určení pravidiel času predaja  v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory.

Podnikanie platné
VZN číslo 1/2017 zo dňa 9.2.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Bratislava - Vajnory platné
VZN číslo 2/2016 zo dňa 22.9.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o pravidlách času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov a údržby zelene.

Bratislava - Vajnory zrušené
VZN číslo 1/2016 zo dňa 20.4.2016

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2016 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 6/1996 o predaji, podávaní a požívaní alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach

Bratislava - Vajnory platné
VZN číslo 9/2015 zo dňa 16.12.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 9/2015 zo dňa 16. decembra 2015, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava-Vajnory

Bratislava - Vajnory platné
VZN číslo 8/2015 zo dňa 16.12.2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 Mestskej časti Bratislava - Vajnory zo dňa 16. decembra 2015 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory

Podnikanie zrušené
VZN číslo 7/2015 zo dňa 14.10.2015

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Vajnory č.  7 / 2015 zo dňa 14.10.2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory

Bratislava - Vajnory platné
VZN číslo 6/2015 zo dňa 14.10.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č.  6/2015 zo dňa 14. októbra 2015 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb mestskou časťou Bratislava- Vajnory

Sociálna pomoc a zdravotníctvo platné
VZN číslo 5/2015 zo dňa 14.10.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č.  5/2015 zo dňa 14.10.2015 o podmienkach evidovania a držania psov na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory

Životné prostredie platné
VZN číslo 4/2015 zo dňa 31.03.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č.  4/2015 zo dňa 31. marca 2015, ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č. 2/2015 z 19. februára 2015 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory

Školstvo platné
VZN číslo 3/2015 zo dňa 19.02.2015

Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava - Vajnory č.  3/2015 zo dňa 19. februára 2015, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Vajnory z 16. februára 2011

Bratislava - Vajnory platné
VZN číslo 2/2015 zo dňa 19.02.2015

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2015 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava - Vajnory

Školstvo zrušené
VZN číslo 1/2015 zo dňa 19.02.2015

Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava - Vajnory č.  1/2015 zo dňa 19. februára 2015 o podmienkach evidovania a držania psov na území mestkej časti Bratislava-Vajnory

Životné prostredie zrušené
VZN číslo 2/2014 zo dňa 21.08.2014

Všeobecne závazné nariadenie č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Vajnory

Školstvo platné