Matrika

12.10.2023

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Úradné hodiny

Pondelok:       8.00 – 12.00   13.00 – 17.00
Streda:            8.00 – 12.00   13.00 – 17.00

Súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva

V prípade že rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.
Potrebné doklady: občianske preukazy, v prípade rozvodu matky, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva.

Uzavretie manželstva

UZAVRETIE MANŽELSTVA

Úvodná stránka > Chcem vybaviť > Rodina > Uzavretie manželstva
Uzavretie manželstva
Opis:

Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na ktoromkoľvek matričnom úrade pred starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva, miestneho alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára. 

 

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú obaja snúbenci a predkladajú potrebné doklady osobne, a to minimálne 7 dní pred dátumom uzavretia manželstva, ak sa jedná o štátnych občanov Slovenskej republiky, a minimálne 14 dní pred dátumom uzavretia manželstva, ak sa jedná o cudzincov.

 

V prípade uzavretia manželstva cirkevnou formou snúbenci podávajú žiadosť na matričnom úrade podľa miesta konania cirkevného obradu.  

 

Doklady potrebné k uzavretiu manželstva:

Slovenský štátny občan:
slobodný:      rodný list, platný občiansky preukaz
rozvedený:    rodný list, platný občiansky preukaz, 

právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
ovdovelý:       rodný list, platný občiansky preukaz, úmrtný list

 

Maloletá osoba (od 16 do 18 rokov) predkladá okrem rodného listu a platného občianskeho preukazu aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.


Ak má nevesta už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohoto dieťaťa.

 

V prípade, že sú narodenie, úmrtie zomretého manžela alebo rozvod predchádzajúceho manželstva evidované v príslušných informačných systémoch Ministerstva vnútra SR, nie je potrebné doklady o matričnej udalosti (rodný list, príp. úmrtný list) predkladať v listinnej podobe. 


Cudzinec:

  • rodný list
  • doklad o osobnom stave / doklad má platnosť od vystavenia 6 mesiacov /
  • doklad o pobyte v cudzine
  • doklad o štátnom občianstve
  • úmrtný list zomretého manžela-manželky, prípadne i sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdovelého cudzinca
  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
  • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

 

Všetky doklady musia byť preložené slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka.


V prípade potreby aj opatrené príslušnými overeniami (Apostille, superlegalizácia) podľa medzinárodných dohovorov.

 

 

Správne poplatky:

Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky  pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt

20,00€

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom

70,00€

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej doby

20,00€

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

70,00€

Uzavretie manželstva medzi cudzincami

200,00€

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v SR

200,00€

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu  z knihy narodení, manželstiev a úmrtí

5,00€

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

10,00€

 

Súvisiace predpisy:

Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách, v znení neskorších predpisov

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov

Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov

Zákon č. 40/1993 Z. z. o štátom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Zákon č. 301/1995 o rodnom čísle v znení neskorších predpisov

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov

Kontaktná osoba:

Gabriela Zemanová, matrikárka

Telefonické kontakty: 02/212 95 233, 0911 821 617

E-mail: gzamenova@vajnory.sk

 

Prijatie skoršieho priezviska po rozvode manželstva

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko.
Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko a zároveň si ponechal v poradí uvedené ako druhé priezvisko svoje predošlé priezvisko, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že upúšťa od používania spoločného priezviska.
Potvrdeni o prijatí predošlého priezviska vystaví matričný úrad, kde bolo manželstvo uzatvorené.

Osvedčenie o rodnom čísle

Pri nesprávnom rodnom čísle, je potrebné požiadať o Osvedčenie o rodnom čísle, ktorý vydá Register obyvateľov Banská Bystrica.
 

Potrebné doložiť:

občiansky preukaz, rodný list, sobášny list,
osobná účasť.

Vedenie osobitnej matriky (matričné udalosti, ktoré nastali v zahraničí)

Všetky matričné udalosti, ako je narodenie, sobáš alebo úmrtie, ktoré nastalo v zahraničí, zapisuje a matričné doklady vydáva Ministerstvo vnútra - osobitná matrika.
Jedná sa o nestránkové pracovisko, preto sumarizácia podkladov a spisovanie zápisníc prislúchajú matričnému úradu podľa trvalého pobytu žiadateľa.
Upozornenie: doklady vystavené v zahraničí musia byť originál a v prípade potreby samostatne potvrdené, s príslušnými overeniami.

Od 01.06.2023 pri každom podaní žiadosti o zápis narodenia dieťaťa v zahraničí je potrebné doložiť osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky dieťaťa.

Potrebné doložiť:

verejnú listinu (rodný, sobášny, alebo úmrtný list),
občiansky preukaz osoby, ktorej sa zápis týka,
ostatné doklady sa posudzujú individuálne podľa matričnej udalosti.
 

Vystavenie duplikátu matričného dokladu

Od 1. 10. 2016 môže o vystavenie matričného dokladu občan požiadať ktorýkoľvek matričný úrad na území Slovenskej republiky.

K vystaveniu ďalšieho matričného dokladu je potrebná osobná účasť, alebo účasť blízkej osoby, platný občiansky preukaz.

O vystavenie matričného dokladu možno požiadať aj písomne alebo elektronicky prostredníctvom eID karty (občianskeho preukazu s elektronickým čipom).


 

Úmrtie občana

Úmrtie občana sa nahlasuje na príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia. Matričný úrad vystaví úmrtný list zomretého.

Potrebné doklady:

listy o prehliadke mŕtveho, vystaví ohliadajúci lekár v troch vyhotoveniach
občiansky preukaz zomrelého
pas
vojenskú knižku
údaje o osobe, ktorá bude vybavovať pohreb.

share