Trvalý a prechodný pobyt

12.10.2023

Ohlasovňa pobytu

Úradné hodiny: 

Pondelok:            8.00 – 12.00   13.00 – 17.00
Streda:                 8.00 – 12.00   13.00 – 17.00

Vybavuje:
Silvia Zemanová

Telefonický kontakt: 02/212 95 231, 0903 229 919

E-mail: szemanova@vajnory.sk

 

Gabriela Zemanová

Telefonický kontakt: 02/212 95 233, 0911 821 617

E-mail: gzemanova@vajnory.sk

 

Správny poplatok:          prihlásenie na pobyt                      bez poplatku
vydanie potvrdenia o pobyte     5,- €

Súvisiace predpisy:

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov

Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt obcana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Obcan má v tom istom case iba jeden trvalý pobyt. Prihlásenie obcana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má evidencný charakter.

Obcan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložit:

 1. platný obciansky preukaz alebo potvrdenie o obcianskom preukaze; ak ide o dieta do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca údaje tohto dietata v rozsahu meno, priezvisko a rodné císlo, a ak budú naplnené podmienky podla osobitného predpisu, rodný list tohto dietata vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
 2. platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedcenie o štátnom obcianstve Slovenskej republiky, ak nemá obciansky preukaz alebo potvrdenie o obcianskom preukaze,
 3. údaje podla osobitného predpisu potrebné na úcel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej casti; ak budú naplnené podmienky podla osobitného predpisu, doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej casti vydaný podla osobitného právneho predpisu,
 4. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením obcana na trvalý pobyt s osvedceným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej casti s údajmi o vlastníkovi/spoluvlastníkoch v rozsahu:  meno, priezvisko, rodné císlo, císlo obcianskeho preukazu a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu alebo názov, identifikacné císlo právnickej osoby, sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej konat v jej mene, ak ide o právnickú osobu.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak

 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 2. ide o prihlásenie obcana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnutelnosti,
 3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dietata  vlastníka alebo
 4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej casti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením obcana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

 

Miestom trvalého pobytu dietata v case jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Prihlásenie novonarodeného dietata narodeného na území Slovenskej republiky na trvalý pobyt podla matky vyplýva zo zákona, nie je prejavom vôle zákonného zástupcu (neskúma sa vlastníctvo nehnutelnosti, ani udelovanie súhlasu) a z uvedeného dôvodu nemusí byt „Prihlasovací lístok na trvalý pobyt“ novonarodeného dietata podpísaný zákonným zástupcom.  Ak ide o dieta narodené na území Slovenskej republiky, je zaciatkom trvalého pobytu den jeho narodenia. Ak ide o dieta narodené v zahranicí, je zaciatkom trvalého pobytu den jeho prihlásenia v ohlasovni; v takomto prípade zákonný zástupca predkladá ohlasovni rodný list, ktorý vydáva ministerstvo.

Za clenov rodiny môže hlásit trvalý pobyt jeden z clenov tejto rodiny. Za obcana mladšieho ako 18 rokov a za obcana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilost na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásit trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za obcana mladšieho ako 18 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivost a ktorému sa poskytuje starostlivost v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivost alebo ochranná výchova, a za obcana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilost na právne úkony je obmedzená a ktorému sa poskytuje ústavná starostlivost formou celorocného pobytu pre obcanov s celorocným pobytom v zariadení sociálnych služieb, sú povinní hlásit trvalý pobyt vedúci týchto zariadení, ak si povinnost nesplnil zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Ten, kto hlási trvalý pobyt za obcana mladšieho ako 18 rokov, je povinný za neho vyplnit a podpísat samostatný prihlasovací lístok na trvalý pobyt.

Za obcana, ktorý je povinný hlásit trvalý pobyt, môže túto povinnost splnit ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj obciansky preukaz a splnomocnenie s osvedceným podpisom splnomocnitela a za obcana, ktorého pobyt hlási a požadované doklady uvedené v písm c) a d).

V prípade, že je narodenie evidované v príslušných informacných systémoch Ministerstva vnútra SR, nie je potrebný doklad o matricnej udalosti (rodný list) predkladat v listinnej podobe. 

 

Obcan je pri hlásení trvalého pobytu povinný:

 1. vyplnit a podpísat prihlasovací lístok na trvalý pobyt, v ktorom uvedie zákonom požadované údaje,
 2. uviest na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúce sa vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej casti v zákonom požadovanom rozsahu.

Obcan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podla § 7 ods. 1 písm. d) až g) príslušného zákona a ktorý sa nemôže prihlásit na trvalý pobyt podla príslušného zákona, sa môže prihlásit na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. V takom prípade obcan predkladá iba doklad podla písm. a), ak ho nemá, doklad podla písm. b) a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu. Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého obcana na úcely dorucovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na úcely zápisu do zoznamu volicov. Obec je povinná spôsobom v mieste obvyklým, najmä oznámením na úradnej tabuli, upozornit prihláseného obcana, že mu bola alebo že mu má byt dorucená písomnost.

Obcan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahranicia s cielom trvalo žit v zahranicí, je povinný pred vycestovaním ohlásit skoncenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovat, a den zaciatku pobytu v zahranicí, ktorý je zároven dnom skoncenia trvalého pobytu.

Obcan, ktorý má pobyt v zahranicí a ktorý sa rozhodne pocas tohto pobytu skoncit trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásit jeho skoncenie prostredníctvom zastupitelského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike. Zastupitelský úrad Slovenskej republiky alebo splnomocnený zástupca dorucí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte obcana, odhlasovací lístok s osvedceným podpisom obcana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súcasného pobytu v zahranicí. Dnom skoncenia trvalého pobytu je den dorucenia uvedeného dokladu ohlasovni.

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt obcana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa obcan docasne zdržiava, ak má trvat viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt obcana trvalo žijúceho v zahranicí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvat viac ako 90 dní.

 K prihláseniu na prechodný pobyt obcan predkladá:

 • platný obciansky preukaz alebo potvrdenie o obcianskom preukaze; ak ide o dieta do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dietata vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej casti vydaný podla osobitného právneho predpisu,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením obcana na prechodný pobyt s osvedceným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej casti s údajmi o vlastníkovi/spoluvlastníkov v rozsahu:  meno, priezvisko, rodné císlo, císlo obcianskeho preukazu a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu alebo názov, identifikacné císlo právnickej osoby, sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej konat v jej mene, ak ide o právnickú osobu.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak

 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 2. ide o prihlásenie obcana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnutelnosti,
 3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dietata vlastníka alebo
 4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej casti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na pobyt súhlas s prihlásením obcana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

 

V prípade, že je narodenie evidované v príslušných informacných systémoch Ministerstva vnútra SR, nie je potrebný doklad o matricnej udalosti (rodný list) predkladat v listinnej podobe. 

 

Obcan trvalo žijúci v zahranicí predkladá namiesto obcianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.

Obcan má právo ohlásit ohlasovni v mieste prechodného pobytu zaciatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu; ustanovenia § 4 ods. 1 až 8 sa primerane uplatnia aj v prípade uplatnenia práva obcana ohlásit prechodný pobyt s tým, že sa predkladajú doklady podla odseku 3.

share