Kontakty

Adresa:
Miestny úrad
Mestská časť Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Tel. č.: 0850 24 25 24

Telefónny a e-mailový zoznam MiÚ Vajnory

E-mail:
vajnory@vajnory.sk
starosta@vajnory.sk
redakcia@vajnory.sk
infozakon@vajnory.sk

Prednosta miestneho úradu
e-mail: prednosta@vajnory.sk

Miestny kontrolór
e-mail: kontrolor@vajnory.sk

Podateľňa, administratíva, osvedčovanie podpisov a listín
e-mail: dicerova@vajnory.sk
Referát sociálny, zdravotný, školský
e-mail: kralovicova@vajnory.sk
Matrika, ohlasovňa, voľby, evidencia majetku
e-mail: gzemanova@vajnory.sk

Referát kultúry, športu, zahraničné vzťahy a komunikácia
e-mail: dobiasova@vajnory.sk
e-mail: gorcsova@vajnory.sk

Oddelenie investícií a hospodársklej správy

Referát hospodárskej správy
vedúci referátu
email: gorcs@vajnory.sk
 

Oddelenie stavebné, ŽP, ÚP a dopravy
Zastupujúca vedúca
email: krumpolcova@vajnory.sk

Stavebný úrad
Referát územného plánu a architekt
Referát cestného hospodárstva
Referát životného prostredia a vodného hosp.

Oddelenie ekonomické
Vedúci oddelenia
e-mail: kulka@vajnory.sk
Referát účtovníctva a miezd
Referát fakturácie
Referát pokladne, krátkodobý prenájom
Referát daní a poplatkov