VZN číslo 3/2021 zo dňa 17. 6. 2021 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory

10.8.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 3/2021 zo dňa 17. júna 2021 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory

share