Návrh Zmien a doplnkov ÚPN BA 09 (ďalej len “ZaD 09”)

Date of Publication: 
Friday, 17. June 2022

Hlavné mesto pripravilo nový návrh zmien územného plánu.

Finálny návrh ZaD 09 obsahuje celkovo vyše sto zmien. Ide napríklad o zelené zmeny, ktoré vyplývajú z potreby adaptácie na zmenu klímy, zmeny pre vhodnejšie využitie územia, technické zmeny, zmeny verejného dopravného vybavenia, ktoré súvisia s modernizáciu električkových tratí či úpravou železničných tratí, zmeny v oblasti ochrany prírody a krajiny, či zmeny celomestského charakteru, ktoré umožnia napríklad trasovať a realizovať trolejbusové trate rýchlejšie a flexibilnejšie na každej pozemnej komunikácii, kde je to prevádzkovo potrebné a priestorovo možné..

Kompletná dokumentácia ZaD 09 v elektronickej podobe je prístupná na internetovej adrese: https://public.bratislava.sk/dokumenty/ , ako aj na https://www.bratislava.sk/sk/filter/uradna-tabula s použitím filtra „Územné plánovanie a rozvoj“.

Do návrhu ZaD 09 je možné nahliadať od 10. júna 2022. Od rovnakého dátumu je možné uplatňovať požiadavky - k tomu slúžia pripomienky a námietky. Lehota na podanie námietok a pripomienok skončí 31. júla 2022 (vrátane).

Podrobnejšie informácie nájdete tu: https://bratislava.sk/sk/sprava/hlavne-mesto-pripravilo-novy-navrh-zmien-uzemneho-planu-ktore-pomozu-bratislave-a-jej-mestskym-castiam