Komisie pri MZ

Miestne zastupiteľstvo uznesením č.5/2014 zo dňa 10. decembra 2014 zriadilo
komisiu pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľosť funkcií.

Ing.Michal Vlček predseda
Ing.Soňa Molnárová člen
Ing.Juraj Ondruška, PhD. člen
Marek Grebeči člen

 

Miestne zastupiteľstvo uznesením č.6/2014 zo dňa 10. decembra 2014 zriadilo
komisiu na prešetrovanie sťažností voči voleným funkcionárom.
Úlohy komisie:
Prešetrovanie sťažností smerujúcich proti činnosti:

  • poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
  • starostovi mestskej časti Bratislava-Vajnory
  • miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Vajnory
Marián Zeman predseda
Ing.Katarína Pokrivčáková člen
Ing.Martin Oťapka člen

 

Miestne zastupiteľstvo uznesením č.7/2014 zo dňa 10. decembra 2014 zriadilo nasledovné stále komisie pri MZ:

  • komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
Ing.Soňa Molnárová predseda
Marek Grebeči podpredseda
Ing.Juraj Ondruška,PhD. člen

Z radov neposlancov komisia má 6 členov. 

  • komisia finančná, správy majetku, podnikania obce, získavania prostriedkov z fondov
Ing.Katarína Pokrivčáková predseda
Ing.Martin Oťapka podpredseda
Ing.Martin Demo člen
Marek Grebeči člen
Ing.Michal Vlček člen

Z radov neposlancov komisia má 5 členov. 

  • komisia výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia
Ing.Michal Vlček predseda
Ing.Soňa Molnárová podpredseda
Ing.Martin Demo člen
Ing.Martin Oťapka člen

Z radov neposlancov komisia má 6 členov. 

  • komisia kultúry, športu, voľnočasových aktivít a zahraničných stykov
Marán Zeman predseda
Ing.Katarína Pokrivčáková podpredseda
Ing.Soňa Molnárová člen
Ing.Juraj Ondruška,Phd. člen
Róbert Vajda člen

Z radov neposlancov komisia má 5 členov. 

 

Rokovací poriadok komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory