Odborné komisie

Termíny komisií  nájdete tu https://www.vajnory.sk/boards

Komisia finančná a správy majetku

Predseda:

Katarína Pokrivčáková

Tajomník:

Darina Pilná

 

Členovia komisie

Jana Besedová

Soňa Molnárová

Juraj Zeman

Peter Bielik

Ľubomír Krištofič

Ján Mihálik

Marek Mrva

Jozef Škultéty

Martin Tvrdoň

 

Náplň činností komisie:

• dáva odporúčanie k návrhu rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľa sa na kontrole jeho čerpania

• dáva odporúčanie k návrhu záverečného účtu

• dáva odporúčanie k výške nájmu a cene predávaného majetku

• dáva odporúčanie k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti a majetkom jej zvereným do správy hlavným mestom

• dáva odporúčanie k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnej dane, poplatku

• dáva odporúčanie pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky

• posudzuje návrhy na účasť mestskej časti v obchodných spoločnostiach

• vyjadruje sa k návrhom na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku mestskej časti a majetku zvereného do správy mestskej časti hlavným mestom SR Bratislavou

• v rámci svojej pôsobnosti aktívne spolupracuje s ostatnými komisiami MZ a zložkami organizovanými v obci

Zasadnutia a dokumenty

Komisia kultúry a zahraničných vzťahov

Predseda:

Ľubica Mešková

Tajomník:

Martina Madajová

 

Členovia komisie

Katarína Pokrivčáková

Soňa Molnárová

Jana Besedová

Mikuláš Sivý

Gabriela Zemanová

Ivan Štelár

Katarína Kubovičová Sroková

Erika Surányiová Berenčiová

Viera Slezáková

Milan Baďo

 

Náplň činností komisie:

• pripravuje kalendár kultúrnych a spoločenských podujatí

• spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie rozvoja kultúry

• predkladá návrhy na finančné zabezpečenie kultúrnych podujatí

• spolupôsobí pri koordinácii kolektívu školských zariadení a organizácií na území MČ pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v MČ

• posudzuje návrhy na ochranu kultúrnych a miestnych historických pamiatok

• v rámci svojej pôsobnosti aktívne spolupracuje s ostatnými komisiami MZ a zložkami organizovanými v obci

• predkladá MZ návrh prerozdelenia dotácií pre miestne organizácie

Zasadnutia a dokumenty

Komisia pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií

Predseda:

Soňa Molnárová

Tajomník:

Tomáš Kulka

 

Členovia komisie

Juraj Ondruška

Róbert Vajda

 

Náplň činností komisie:

• v zmysle čl. 7 ods. 1 a nasl. ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 7 (ďalej len „ústavný zákon“) sú starosta mestskej časti (čl. 2 ods. 1 písm. o) ústavného zákona) a poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti (čl. 2 ods. 1 písm. q) ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci rok, v ktorom uvedú skutočnosti vymedzené v čl. 7 ods. 1 písm. a) až f) ústavného zákona

• komisia prijíma písomné oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa čl. 7 ods. 1 a 2 zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov za predchádzajúci rok od starostu a poslancov mestskej časti

• komisia poskytuje informácie o podaných oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám (čl. 7 ods. 7)

• požaduje od starostu a poslanca vysvetlenie, ak komisia bude mať pochybnosti o úplnosti alebo pravdivosti podaného oznámenia (čl. 7 ods. 6)

• dáva podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu (čl. 7 ods. 6)

Zasadnutia a dokumenty

Komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva

Predseda:

Molnárová Soňa

Tajomník:

Andrea Murati

 

Členovia komisie

Jana Besedová

Martina Reháková

Tibor Kráľ

Andrea Vajdová

Marcela Virágová

Edita Straková

Jana Grebečiová

Mária Horváthová

Iveta Izakovičová

 

Náplň činností komisie:

• sleduje a rieši sociálnu problematiku občanov mestskej časti – osamelých, starých a chorých občanov so zameraním odkázanosť sociálnych služieb

• vyjadruje sa sociálnej problematike občanov, ktorí sa ocitli v náhlej sociálnej/ finančnej núdzi

• rieši stanoviská k žiadostiam o poskytnutie finančného príspevku sociálne odkázaným občanom 5

• nápomocná pri organizovaní činnosti klubu dôchodcov

• informuje sa o výsledkoch testovania žiakov 9-ročníka, k výsledkom zápisu žiakov do ZŠ a prijímaniu detí do MŠ

• členovia komisie aktívne pracujú v radách škôl pri ZŠ a MŠ a podieľajú na riešení aktuálnych úloh ZŠ a MŠ

• schvaľuje povinne predkladané školské dokumenty

• rieši otázky charitatívnych organizácií

• prijíma stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v oblasti sociálnej a školstva

• prijíma stanoviská k návrhom všeobecne záväzných nariadení mestskej časti

Zasadnutia a dokumenty

Komisia športu a voľnočasových aktivít

Predseda:

Róbert Vajda

Tajomník:

Martina Madajová

 

Členovia komisie

Martina Reháková

Ľubica Mešková

Jana Besedová

Martin Meško

Norbert Hudcovský

Matúš Krutý

Miroslav Darnadi

Marian Zeman

David Jakubáč

 

Náplň komisie:

• plánovanie a tvorba formátov športových podujatí

• tvorba koncepcie zefektívnenia, revitalizácie a možností využívania územia mestskej časti na účel športovísk, detských ihrísk, senior parkov a pod.

• stanoviská k žiadostiam o dotácie z obsahového hľadiska

• iniciuje riešenie aktuálnych problémov mestskej časti v oblasti športu a berie na vedomie správy z podujatí, ktoré sa v priebehu roka konajú na území mestskej časti

• prispieva k formovaniu politiky mestskej časti v oblasti športu, k tvorbe prioritných cieľov mestskej časti v tejto oblasti a zaujíma stanoviská k materiálom, ktoré sa 6 pripravujú na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v uvedenej oblasti (najmä k návrhu rozpočtu mestskej časti, či návrhom všeobecne záväzných nariadení.)

• v rámci svojej pôsobnosti aktívne spolupracuje s ostatnými komisiami MZ a zložkami organizovanými v obci

• predkladá MZ návrh prerozdelenia dotácií pre miestne organizácie v oblasti športu

Zasadnutia a dokumenty

Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia

Predseda:

Stanislav Uhlár

Tajomnik:

Ingrid Krumpolcová

 

Členovia komisie:

Juraj Zeman

Róbert Vajda

Marián Pokrivčák

František Slezák

Matúš Gondek

Ľubomír Lapšanský

Jakub Jakubáč

Peter Belobrad

 

Náplň činností komisie:

• Vyjadruje sa k investičným návrhom fyzických a právnických osôb, ako aj k vlastným investičným zámerom mestskej časti

• Podieľa sa na vyjadrovaní k územnoplánovacím podkladom a k návrhom územnoplánovacej dokumentácii na všetkých stupňoch

• Vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných systémov a mobility

• Zaujíma stanovisko k činnosti v oblasti správy a údržby ciest

• Vyjadruje sa k  návrhom v oblasti ochrany a tvorby všetkých zložiek životného prostredia

• Navrhuje opatrenia na ochranu a tvorbu životného prostredia

• Vyjadruje sa k procesom EIA a SEA

Zasadnutia a dokumenty

Mandátová komisia

Predseda:

Juraj Ondruška

Tajomník:

Tomáš Kulka

 

členovia:

Róbert Vajda
Juraj Zeman

 

Náplň činností komisie:

• overuje platnosť zloženia sľubu poslancov miestneho zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“) a starostu

• sleduje a vyhodnocuje účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a orgánov, do ktorých boli zvolení, podľa potreby predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrhy na prijatie potrebných opatrení

• zisťuje podľa § 25 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dôvody pre zánik mandátu poslanca

• konštatuje zánik mandátu poslanca, túto skutočnosť bezodkladne prostredníctvom starostu oznamuje miestnemu zastupiteľstvu návrhom na vyhlásenie nastúpenia náhradníka, ktorý ako kandidát získal v danom volebnom obvode najväčší počet hlasov, ale nebol zvolený za poslanca (§ 51 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov)

• sleduje dodržiavanie rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva poslancami; v prípade potreby predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných opatrení

Zasadnutia a dokumenty

Komisia detí a mládeže

Predseda:

Mgr Jana Besedová

Tajomník:

Andrea Murati

 

členovia:

David Lenčo

Iveta Petergáčová

Leonard Vlček

Marcela Virágová

Martin Cintavý

Martina Reháková

Róbert Vajda

Simona Besedová

Predseda školského parlamentu Základnej školy Kataríny Bruderovej

 

Náplň činností komisie:

• prispieva k formovaniu politiky mestskej časti pre mládež, k tvorbe cieľov mestskej časti v tejto oblasti a zaujíma stanoviská k materiálom, ktoré sa pripravujú na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v uvedenej oblasti

• iniciuje riešenie aktuálnych problémov mládeže mestskej časti a berie na vedomie správy z podujatí, ktoré sa v priebehu roka konajú na území mestskej časti

• prispieva vlastnými nápadmi na skvalitnenie aktivít mládeže na území mestskej časti

Zasadnutia a dokumenty

zdieľať