VZN číslo 5/2012 zo dňa 12.12.2012

o dani za užívanie verejného priestranstva

VZN číslo 4/2012 zo dňa 12.12.2012

o miestnej dani za psa,dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracia automaty na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory