Miestne zastupiteľstvo - 30. novembra 2017

Thursday, 30. November 2017 - 17:00

POZVÁNKA

na 19.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční 30. novembra 2017 (štvrtok) o 17.00 hodine

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

1. Prerokovanie návrhov dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky týkajúci sa rozpočtového určenia príjmov Bratislavy a mestských častí, tzv. solidarity.

2. Vyhodnotenie efektivity vykonanej zmeny organizačnej štruktúry Materskej školy Koniarkova 9  predloženú mestskej časti dňa 25.08.2017

3. Rôzne.

Ing. Ján Mrva
starosta       

Resolutions: