Cyklodoprava je „trendy“.

16 máj 2018

Je symbolické, že v máji počas akcie do práce na bicykli dávame cyklistickej verejnosti do užívania cyklochodník Pri starom letisku.  Využívanie cyklodopravy sa znova dostáva do pozornosti občanov, lebo je ekologická , lacná, praktická a tiež prospieva zdraviu.

Otvorili ju spoločne symbolicky starosta Ján Mrva a župan BSK Juraj Droba na bicykloch. Sprevádzkovanie cyklotrasy bude pripomínať pamätná tabuľa so základnými údajmi a logami osadená na oboch koncoch chodníka. Obaja politici deklarovali vzájomnú spoluprácu práve pri budovaní cyklotrás v bratislavskom samosprávnom kraji.

Na projekt „Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - Cyklotrasa Pri starom letisku“ , ktorý je navrhovaný v súlade s globálnym cieľom IROP, prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, získala naša mestská časť na jeho realizáciu sumu  skoro 107 tisíc eur.  Mestská časť Vajnory z vlastných prostriedkov dala na tento projekt iba necelých  desať a pol  tisíc  eur z vlastného rozpočtu. Celkové náklady na stavbu boli 117 621 eur. Cyklochodník popri Starom letisku je bezpečný, vedený samostatnými pruhmi. Samotná stavba trvala necelé 3 mesiace. Dokončená bola za kratšiu dobu ako plánovaných 7 mesiacov  a stála aj  menej peňazí ako bol predpoklad.

Cyklotrasa  “Pri starom letisku”  pomáha zvýšiť aj atraktivitu cyklistickej dopravy v MČ Bratislava Vajnory.  Napojí sa na cyklotrasy ktoré už existujú či už sú to chodníky smerom k Zlatým pieskom cez Vajnorský nadjazd alebo spojenie cyklochodníka do Rače cez Rendez.  Cyklochodník doplnil už existujúcu sieť postavených cyklotrás. Je to pekný darček pre obyvateľov našej mestskej časti ale aj prechádzajúcich cykloturistov a cestujúcich bicyklami do práce.

 Na koncepcii cyklodopravy v Mestskej časti Bratislava- Vajnory sa pracuje už od roku 2009. Je navrhnutá tak, aby sa dalo na bicykli dostať do alebo z Vajnôr do všetkých okolitých častí mesta či dedín. Cieľom koncepcie je začleniť cyklodopravu do dopravného systému mesta Bratislavy.

Čo ďalej ?

Je prichystaný a schválený projekt predlženia cyklotrasy JURAVA II o 4 km smerom na Ivanku pri Dunaji. Mal by sa začať realizovať každým dňom, predpoklad dokončenia je v letných mesiacoch tohto roka a investícia je v hodnote skoro 795 tisíc € a to predovšetkým z  Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci s BSK.

Projekt JURAVA II povedie po hrádzi Šúrskeho kanála smerom od cesty na Čiernu vodu (III/1082) po most cez Šúrsky kanál miestnej komunikácie z Ivanky pri Dunaji. Cyklotrasa bude začínať na hrádzi v mieste jej pripojenia na cestu Vajnory – Čierna voda. Po takmer 4 kilometroch nový úsek končí na moste miestnej komunikácie v Ivanke pri Dunaji.

Celý projekt bol od roku 2015 pripravovaný združením JURAVA. Postupne prebiehali rokovania s SVP,NDS,ŽSR,SSC o trasovaní a nájomných podmienkach, hľadali sa najvhodnejšie miesta pre trasovanie a následne bolo riešené stavebné povolenie.

Už počas projektovania sa hľadal spôsob financovania a ako najoptimálnejší sa ukazoval Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. „V roku 2016 bol celý projekt po vzájomných rokovaniach odovzdaný BSK, ktorý následne požiadal o jeho financovanie v rámci projektu „SacraVelo“ čo sa aj úspešne podarilo.