Cyklotrasa Pri starom letisku sa môže začať stavať

2 október 2017

Dobrá vec sa podarila. Naše úsilie pri realizácii cyklodopravy vo Vajnoroch a okolí  sa zas vyplatilo. Dostali sme dlho očakávanú správu, že náš projekt bol schválený. Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a listom zo 16.8.2017 o schválení žiadosti o NFP č.302010G368 pre Projekt „Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - Cyklotrasa Pri starom letisku“  a ktorý je navrhovaný v súlade globálnym cieľom IROP prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, získala naša mestská časť na jeho realizáciu sumu 148.256,04 eur . Výsledky projektu prispejú k naplneniu tematického cieľa 7 IROP, čím sa zabezpečí podpora rozvoja udržateľnej dopravy a odstraňovaniu prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach v  MČ Bratislava Vajnory. 

Projekt je v súlade s PO 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch a jeho realizácia prispeje k podpore trvalo udržateľného miestneho dopravného systému v Hlavnom meste SR v území MČ Vajnory, čím prepojí rozvíjajúcu sa mestskú a regionálnu sieť cyklotrás a zaručí flexibilnejšiu mobilitu a prístup k hlavným službám pre všetky kategórie občanov, najmä prostredníctvom udržateľnej cyklodopravy, ktorá vytvorením stabilnej siete cyklotrás sa stáva súčasťou multimodálného systému v meste. Realizáciou opatrení na rozvoj cyklodopravy v MČ Bratislava Vajnory projekt „Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - Cyklotrasa Pri starom letisku“ prispeje aj k rozvoju nízkouhlíkového dopravného systému na území Hl. mesta SR Bratislavy. Aktivity projektu v rámci rozvoja ekologicky priaznivých a nízkouhlíkových dopravných systémov a podpory udržateľnej mestskej mobility prispievajú k napĺňaniu jedného z hlavných cieľov stratégie Európa 2020 - „znížiť emisie skleníkových plynov o 20% (resp. až o 30% pokiaľ k tomu budú vytvorené podmienky) v porovnaní s rokom 1990“.

Realizáciou projektu sa zabezpečí prínos k naplneniu Špecifického cieľa č. 1.2.2: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Hlavným cieľom projektu je podporiť nemotorovú dopravu v riešenom území a prostredníctvom vybudovania bezpečnej cyklotrasy “Pri starom letisku” zvýšiť aj atraktivitu cyklistickej dopravy v MČ Bratislava Vajnory. Výsledkom vyššej atraktivity nemotorovej dopravy v území dosiahneme zvýšenie prepravnej kapacity a vyšší podiel cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb na území MČ Bratislava - Vajnory.

Výsledkom realizácie projektu „Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - Cyklotrasa Pri starom letisku“ sa v riešenom území prispeje k naplneniu výsledkového ukazovateľa IROP pre ŠC 1.2.2. R0157 – zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce.

Projekt bude realizovaný od 1.6.2017 do 30.9.2018.

Na realizáciu Hlavnej aktivity č.1 bude v termíne od 1.6.2017 s predpokladaným trvaním max do 6 mesiacov vyhlásené verejné obstarávanie na realizátora stavby, z ktorého vzíde úspešný uchádzač a v termíne od 2/2018 do 8/2018 zrealizuje cyklotrasu Pri starom letisku v rozsahu stavebných prác a položiek uvedené v prílohe podrobný podložkový rozpočet. Na príslušné stavebné práce je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktoré tvorí súčasť povinných príloh k ŽoNFP. Z hľadiska stavebno-technologických postupov je vyčlenený postačujúci čas na realizáciu stavby 6 mesiacov, od 2/2018 do 8/2018, ktorý zahŕňa aj časovú rezervu.

Stavebné práce: Stavba je riešená ako cyklotrasa vedená v prevažujúcej miere na samostatnom pruhu pre cyklistov v rámci pridruženého dopravného priestoru obslužnej komunikácie. V časti trasy je cyklistická trasa vedená v koridore pre cyklistov v rámci hlavného dopravného priestoru miestnej komunikácie. Cyklistická trasa je štruktúrovaná do samostatnej  prevádzkovej trasy a jej výsledkom je obojsmerná cyklotrasa v dĺžke 518,28m.

Na všetky výdavky bude pred ich objednaním vykonané verejné obstarávanie v zmysle ZVO č.25/2006 a ZVO č.345/2015 v znení neskorších predpisoch.

Zmluva s ministerstvom bola podpísaná dňa 22.9.2017 .

Sme radi, že sa dobrá vec podarila. Stálo to veľa síl aj času, ale vyplatilo sa. Cyklochodník popri Starom letisku bude bezpečný, vedený samostatným pruhom.  Pruh bude obojsmerný ako sme zvyknutí aj pri ostatných úsekoch cyklochodníkov v okolí Vajnor. Cyklochodník doplní už existujúcu sieť postavených cyklochodníkov. Je to pekný darček pre obyvateľov našej mestskej časti ale aj prechádzajúcich cykloturistov a cestujúcich bicyklami do práce.   

 

Zoznam spolufinancovaných projektov za roky 2006-2017