Nedeľa bola vždy dňom oddychu

10 marec 2017

Tak to bolo a je už od kedy sa pamätáme. Vzhľadom k tomu prijalo miestne zastupiteľstvo 22. septembra 2016 všeobecne záväzné nariadenie ktoré má chce zabezpečiť, aby nedeľa slúžila na oddych po náročnom týždni a jej pokojného a čo najmenej rušeného prežitia. V tomto období upratovania a jarných prác v záhrade chceme upozorniť obyvateľov na niekoľko dôležitých bodov z tohto nariadenia:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o pravidlách času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov a údržby zelene. (výňatok):

V obytných zónach na území mestskej časti je povolená v pracovných dňoch a v sobotu v čase od 07.00 hod. do 20.00 hod., to znemená v nedeľu a v nočnom čase zakázaná:

1, výstavba a rekonštrukcia stavieb a bytov,  bytových domoch a polyfunkčných domoch s výnimkou drobných opráv nespôsobujúcich hluk

2, údržba zelene, pílenie dreva drobnými motorovými mechanizmami a činnosti vyvolávajúce hluk a vibrácie

Prosíme, Vás aby ste boli k sebe navzájom ohľaduplní a v pokoji prežili nedeľné dni v rodine či s priateľmi a oddýchli si a nabrali sily do ďalšieho týždňa.  Chceme dobré susedské spolunažívanie, aby sa tu, vo Vajnoroch lepšie žilo.

Ing. Tomáš Kulka