Odvoz bio odpadu z hnedých zberných nádob bude prebiehať do konca novembra

25 október 2018

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) bude vykonávať odvoz bio odpadu zo záhrad do konca mesiaca novembra. Odvoz tak bude ukončený 30.11.2018.   Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých zberných nádob je v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov realizovaný sezónne od marca do novembra v intervale jedenkrát za 14 dní. Informáciu o tom, v ktorý deň sa vykonáva odvoz bio odpadu, nájdu obyvatelia na nálepke, umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe. Môžu si ho však zistiť aj priamo na webstránke spoločnosti OLO, prostredníctvom aplikácie „Zistite si Váš odvozný deň bio odpadu.“ Termíny posledných odvozov bio odpadu z hnedých nádob v novembri sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Mesiac

Týždeň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

 

November

47. (nepárny)

19.11.

20.11.

21.11.

22.11.

23.11.

48. (párny)

26.11.

27.11.

28.11.

29.11.

30.11.

Príklad: Ak máte odvoz v nepárny týždeň v piatok, Váš posledný odvoz je 23.11.

V ďalšom roku sa odvoz bio odpadu z hnedých zberných nádob v Bratislave začne realizovať od 1.3.2019. Bio odpad zo záhrad je však možné počas celého roka bezplatne odovzdávať na zberných dvoroch. Požiadať o hnedú nádobu alebo kompostér môžete aj naďalej. Tie rodinné domy v Bratislave, ktoré si zatiaľ nesplnili svoju povinnosť a nepodali žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií hlavného mesta, tak môžu urobiť aj naďalej. Rodinné domy môžu požiadať o pridelenie kompostéra alebo hnedej zbernej nádoby, ktorá má jednotný objem 240l. Rodinné domy, ktoré sú už vlastníkmi hnedej zbernej nádoby v objeme 120l, môžu hlavné mesto požiadať o jej bezplatnú výmenu za nádobu s objemom 240l. Náklady na kompostér, nádobu a odvoz bio odpadu z hnedých nádob, sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Bytové domy môžu požiadať o kompostér. Nakladanie s bio odpadom zo záhrad a zelene majú možnosť riešiť aj bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou. Správca nehnuteľnosti môže podať žiadosť na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií hlavného mesta a požiadať o kompostér. K žiadosti je potrebné priložiť list vlastníctva, prípadne súhlas vlastníka pozemku. Náklady na kompostér sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Distribúciu kompostérov zabezpečí spoločnosť OLO podobne, ako tomu je pri distribúcií hnedých zberných nádob na bio odpad zo záhrad, resp. kompostérov pre rodinné domy.