Referát kultúry, športu a zahraničných vzťahov

10.8.2015

Kontakt:

Iveta Sušková
Tel. č.: 02/212 95 235​​
e - mail: suskova@vajnory.sk

Kde nás nájdete:

Zadná budova, prízemie, miestnosť č. 302

Adresa:

Referát kultúry a športu, zahraničné vzťahy
Miestny úrad MČ Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Kompetencie Referátu kultúry, športu a zahraničných vzťahov:

 • riadi kultúrne stredisko a knižnicu
 • zabezpečuje prípravu a realizáciu podujatí celomiestnej kultúry- navrhuje termín miestnej kultúry, mimoškolského vzdelávania, osvety a športu
 • spolupracuje so spoločenskými organizáciami
 • spracováva návrhy na realizáciu miestnych tradícií a osláv, zabezpečuje ich realizáciu - navrhujem: navrhuje a realizuje podujatia spojené s revitalizáciou, oživením miestnych a regionálnych tradícií
 • spracováva návrhy na povoľovanie verejných produkcií umelcov, artistov, technických záujmových činností, usporiadania výstav, stáleho kina, diskoték
 • vyjadruje sa k územnoplánovacej dokumentácii z hľadiska funkcií kultúry, telovýchovy a športu
 • spracováva podklady k rozpočtu za oblasť kultúry a športu, sleduje čerpanie rozpočtu

Kompetencie v prenesenej pôsobnosti na základe Štatútu hl. mesta SR Bratislava, jeho prílohy č.1 a č.1b:

 • prijímanie oznámení o konaní verejných kultúrnych podujatí a s tým spojené práva a povinnosti (pol.č.59 príloha č.1)
 • prijímanie oznámení o zámere organizovať telovýchovné, športové a turistické podujatia a s tým spojené práva a povinnosti (pol.č.60 príloha č.1)
 • rozpracúva koncepciu rozvoja telesnej kultúry na podmienky mestskej časti (pol.č.40 príloha č.1b)
 • podieľa sa na výbere a príprave športových talentov (pol.č.41 príloha č.1b)
 • podporuje organizovanie športových podujatí miestneho významu (pol.č.42 príloha č.1b)
 • utvára podmienky na rozvoj športu pre všetkých (pol.č.43 príloha č.1b)
 • podporuje športovú aktivitu zdravotne postihnutých občanov (pol.č.44 príloha č.1b)
 • podporuje iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody (pol.č.45 príloha č.1b)
 • kontroluje účelnosť využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru (pol.č.46 príloha č.1b)
 • spolupracuje s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry (pol.č.47 príloha č.1b)
 • navrhuje zriaďovať alebo zakladať a zrušovať profesionálne divadlá ako právnické osoby (pol.č.48 príloha č.1b)
 • podporuje divadelné aktivity poskytovaním účelových prostriedkov (pol.č.49 príloha č.1b)
 • kontroluje hospodárenie a účelovosť vynaložených prostriedkov v divadlách zriadených mestskou časťou (pol.č.50 príloha č.1b)
 • v odbornej oblasti divadiel spolupracuje s ministerstvom (pol.č.51 príloha č.1b)

Informačný mesačník Mestskej časti Bratislava - Vajnory - Vajnorské novinky

Harmonogram kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2023

share