Miestne zastupiteľstvo - 13. decembra 2017

Wednesday, 13. December 2017 - 17:00

POZVÁNKA

na 20.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční 13. decembra 2016 (streda) o 17.00 hodine

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

1.Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory

2.Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky – pamätihodnosť a zriadenie Fondu – pamätihodnosť

3.Návrh na schválenie Rámcového harmonogramu činnosti Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018

4.Návrh na schválenie Štatútu Fondu na rozvoj Mestskej časti Bratislava-Vajnory

5.Návrh na schválenie Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Vajnory

6.Návrh  V. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením 17/2017

7.Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2018 a prognózy na roky  2019 a 2020

8.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA – Vajnory na I. polrok 2018

9.Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra

10.Návrh na vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi za obdobie júl – december 2017

11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vajnory č ... o pravidlách času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov a údržby zelene

12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 27/3 – ostatné plochy vo výmere 18,2 m2 v k. ú. Vajnory pre p. Karola Muchu, Osloboditeľská 16, 831 07 Bratislava

13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu  pozemkov registra „C“ parc. č. 2919/2 – záhrady a parc. č. 2919/4 – záhrady v celkovej výmere 187 m2 v k. ú. Vajnory pre p. Alexeja Orviského, Ivana Bukovčana 14, 841 08 Bratislava

14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 2697/3 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vajnory vo výmere 8 m2, pre spoločnosť MEDIAPRESS Bratislava, spol. s r. o., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava

15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 2901/1 – vodné plochy v k. ú. Vajnory pre Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia SRZ Bratislava III, Závadská 18, 831 06 Bratislava

16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu  pozemkov registra „C“ parc. č. 2901/2 – záhrady a parc. č. 2901/11 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 143 m2 v k. ú. Vajnory pre p. Vladimíra Voštinára, Odeská 5, 821 06 Bratislava

17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku registra „C“  parc. č. 609/3 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 790 m2 v k. ú. Vajnory zastavaného stavbou – „Predajňa potravín TERNO“ pre spoločnosť TERNO real estate s.r.o.

18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia nájmu pozemkov registra „C“, parc. č. 82/2 o výmere 22 m2, parc. č. 82/3 o výmere 10 m2 spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja  pozemkov registra „C“ parc. č. 2020/1 – záhrady a parc. č. 2020/2 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 441 m2 v k. ú. Vajnory pre Ing. Juraja Blažíčka,
Haburská 1, 821 01 Bratislava

20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemkov registra „C“ parc. č. 2898/1 – záhrady a parc. č. 2898/3 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 177 m2 v k.ú. Vajnory Ing. Andrejovi Bartókovi, PhD., Jégeho 16, 821 08  Bratislava

21.Návrh na schválenie predloženia  Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu "Infraštruktúra pre nemotorovú dopravu Bratislava – Vajnory“

22.Návrh na schválenie zmluvy o spolupráci – Hokejová hala

23.Návrh na zmenu a doplnenie č. 3 Prílohy č. 1 Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej časti Bratislava -Vajnory a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava

24.Rôzne

Ing. Ján Mrva
starosta       

Materials

AttachmentSize
PDF icon 1_informacia_o_plneni_uzneseni_miestneho_zastupitelstva_mestskej_casti_bratislava-vajnory.pdf257.84 KB
PDF icon 2_navrh_na_vyhlasenie_dobrovolnej_zbierky_-_pamatihodnost_a_zriadenie_fondu_-_pamatihodnost.pdf686.93 KB
PDF icon 3_navrh_na_schvalenie_ramcoveho_harmonogramu_cinnosti_miestneho_zastupitelstva_mestskej_casti_bratislava_-_vajnory_na_rok_2018.pdf145.39 KB
PDF icon 4_navrh_na_schvalenie_statutu_fondu_na_rozvoj_mestskej_casti_bratislava-vajnory.pdf349.99 KB
PDF icon 5_navrh_na_schvalenie_zasad_financneho_hospodarenia_skol_a_skolskych_zariadeni_v_zriadovatelskej_posobnosti_mestskej_casti_bratislava-vajnory.pdf1.04 MB
PDF icon 6_navrh_v._zmeny_rozpoctu_mestskej_casti_bratislava_-_vajnory_na_rok_2017_vykonanu_rozpoctovym_opatrenim_172017.pdf6.22 MB
PDF icon 7_navrh_rozpoctu_mestskej_casti_bratislava_-_vajnory_na_rok_2018_a_prognozy_na_roky_2019_a_2020.pdf3.94 MB
PDF icon 8_navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_miestneho_kontrolora_mc_ba_-_vajnory_na_i._polrok_2018.pdf264.02 KB
PDF icon 9_sprava_o_vysledkoch_kontrol_miestneho_kontrolora.pdf86.93 KB
PDF icon 10_navrh_na_vyplatenie_odmeny_miestnemu_kontrolorovi_za_obdobie_jul_-_december_2017.pdf89.26 KB
PDF icon 11_navrh_vseobecne_zavazneho_nariadenia_mestskej_casti_bratislava_-_vajnory_c_._o_pravidlach_casu_vystavby_a_rekonstrukcie_stavieb_a_bytov_a_udrzby_zelene.pdf375.29 KB
PDF icon 12_navrh_na_schvalenie_pripadu_hodneho_osobitneho_zretela_tykajuceho_sa_najmu_casti_pozemku_pre_p._muchu.pdf643.76 KB
PDF icon 13_navrh_na_schvalenie_pripadu_hodneho_osobitneho_zretela_tykajuceho_sa_najmu_casti_pozemku_pre_p._orviskeho.pdf696.92 KB
PDF icon 14_navrh_na_schvalenie_pripadu_hodneho_osobitneho_zretela_tykajuceho_sa_najmu_casti_pozemku_pre_mediapress.pdf1.12 MB
PDF icon 15_navrh_na_schvalenie_pripadu_hodneho_osobitneho_zretela_tykajuceho_sa_najmu_casti_pozemku_pre_slov.rybarsky_zvaz.pdf665.17 KB
PDF icon 16_navrh_na_schvalenie_pripadu_hodneho_osobitneho_zretela_tykajuceho_sa_najmu_casti_pozemku_pre_p.vostinara.pdf714.02 KB
PDF icon 17_navrh_na_schvalenie_pripadu_hodneho_osobitneho_zretela_tykajuceho_sa_najmu_casti_pozemku_pre_terno.pdf854.19 KB
PDF icon 18_navrh_na_schvalenie_pripadu_hodneho_osobitneho_zretela_tykajuceho_sa_najmu_casti_pozemku_pre_zapadoslovenska_distribucna.pdf808.1 KB
PDF icon 19_navrh_na_schvalenie_pripadu_hodneho_osobitneho_zretela_tykajuceho_sa_predaja_casti_pozemku_pre_p.blazicka.pdf707.25 KB
PDF icon 20_navrh_na_schvalenie_pripadu_hodneho_osobitneho_zretela_tykajuceho_sa_predaja_casti_pozemku_pre_p.bartoka.pdf711.99 KB
PDF icon 21_navrh_na_schvalenie_predlozenia_ziadosti_o_nenavratny_financny_prispevok_za_ucelom_realizacie_projektu_infrastruktura_pre_nemotorovu_dopravu_bratislava_-_vajnory.pdf2.01 MB
PDF icon 23_navrh_na_zmenu_a_doplnenie_c._3_prilohy_c._1_zasad_hospodarenia_s_majetkom_mestskej_casti_bratislava_-vajnory_a_s_majetkom_zverenym_do_spravy_mestskej_casti_bratislava.pdf383.14 KB
PDF icon 23a_navrh_na_poverenie_miestneho_kontrolora.pdf561.21 KB
PDF icon 24_rozne_idea_iz_vajnory.pdf4 MB

Video