Miestne zastupiteľstvo - 20. februára 2018

Tuesday, 20. February 2018 - 17:00

POZVÁNKA

na 21. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční 20. februára 2018 (utorok) o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vajnory o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Vajnory

3. Návrh na prerozdelenie finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava -    Vajnory na rok 2018

4. Návrh na schválenie Harmonogramu kultúrnych, športových a  spoločenských podujatí na rok 2018

5. Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra

6. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2017

7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia nájmu  pozemkov registra „C“ parc. č. 2020/1 – záhrady a parc.  č. 2020/2 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 241 m2 v k. ú. Vajnory pre Ing. Juraja Blažíčka, Haburská 1, 821 01 Bratislava

8. Návrh na I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2018

9. Informácia o vzdaní sa členstva v  Komisii školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva

10. Rôzne

Ing. Ján Mrva
starosta