Poslanci zvážili riziká, na ktoré ich upozornilo ministerstvo vnútra, a to nezákonnosť komunálnych volieb, netransparentnosť financovania volebných kampaní a miestne referendá sa vo Vajnoroch uskutočnia v termíne sobota 8.decembra 2018

17 October 2018

Výsledky miestnych referend zo dňa 8. decembra 2018

 

Oznámenie o čase a mieste konania miestneho referenda - LIDL

Oznámenie o čase a mieste konania miestneho referenda - LETISKO

​Uznesenie č.385/2018 - vyhlásenie miestneho referenda - LIDL​

Uznesenie č.384/2018 - vyhlásenie miestneho referenda - LETISKO

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o organizácii miestneho referenda

Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory boli  dňa 17. októbra 2018 vyhlásené referendá na základe žiadosti o ich vyhlásenie. Miestne referendá sa uskutočnia 8. decembra 2018. Miestne zastupiteľstvo zároveň určilo lehotu na vytvorenie okrskových komisií a delegovanie jej členov.

 

Miestne zastupiteľstvo sa pri termíne vyhlásenia riadilo odporúčaním Ministerstva vnútra SR, sekcia volieb a referenda, ktoré upozornilo na riziká spojenia volieb a miestneho referenda.  Konanie miestneho referenda nemožno spojiť s konaním volieb do orgánov samosprávy obcí tak, aby okrskové volebné komisie a miestna volebná komisia plnili okrem úloh pre uvedené voľby aj úlohy komisie pre miestne referendum. Uvedené vyplýva z toho, že § 169 a § 170 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva ustanovuje miestnu volebnú komisiu a okrskové volebné komisie len pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Podľa doručeného stanoviska  Ministerstvo vnútra považuje konanie miestneho referenda v deň konania volieb do orgánov samosprávy obce za problematické nielen z pohľadu organizačno – technického zabezpečenia, ale aj z pohľadu podmienok vedenia volebnej kampane podľa zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani , a to najmä v prípade, ak členovia petičných výborov sú zároveň aj kandidátmi vo voľbách do orgánov samosprávy obce.  Takéto spojenie by mohlo mať za následok právnu neistotu samotných kandidátov pri plnení podmienok volebnej kampane, zmätok vo financovaní volebnej kampane, a zároveň by mohlo viesť aj k zníženiu transparentnosti vedenia volebnej kampane. Ministerstvo tiež upozornilo, že takáto situácia by mohla viesť až k neprípustnému ovplyvňovaniu voličov v deň volieb, čo by mohlo mať za následok nezákonnosť volieb do orgánov samosprávy obce. Ministerstvo za najvhodnejšie riešenie odporučilo vykonanie miestneho referenda až po vykonaní volieb do orgánov samosprávy obcí.   (Stanovisko ministerstva v prílohe).

Mestská časť sa obrátila so žiadosťou o usmernenia na viaceré príslušné štátne orgány (Úrad vlády SR, Ministerstvo vnútra SR, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán), ktoré naše žiadosti postúpili práve na odbor volieb a referenda ministerstva vnútra. Úrad vlády ako gestor petičného zákona nás informoval, že pre posúdenie petície je potrebné predloženie originálov petičných hárkov a nepostačia iba ich overené kópie, tak ako bolo pôvodne predložené. Ministerstvo vnútra, sekcia verejnej správy  nás informovala, že ak nám boli doručené dve petície, tak je potrebné ich posudzovať osobitne, a je potrebné vyhlásiť dve referendá. Nakoľko môže ísť o dve vecne odlišné a nesúvisiace petície, uvedený postup umožní, aby obyvatelia v každej veci mohli osobitne využiť svoje právo zúčastniť sa na správe veci verejných. 

Vzhľadom k tomu, že pre referendá je nevyhnutné vytvoriť osobitné okrskové aj miestne komisie, tak spojenie volieb a referenda by nijako neznížilo náklady na ich uskutočnenie referend, a teda neboli by ani hospodárnejšie. Pre tento účel zastupiteľstvo zároveň schválilo zmenu rozpočtu, kde na vykonanie referend vyčlenilo sumu 11.740 €. Na organizáciu samotného referenda bude potrebné zapojenie najmenej 48 členov a zapisovateľov okrskových a miestnych komisií.  Členov komisií môže nominovať petičný výbor a skupina aspoň 3 poslancov. Personálne zabezpečenie referend bude teda ešte náročnejšie ako pri samotných voľbách.

Miestne zastupiteľstvo vyhlásilo referendá v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o organizácii miestneho referenda, tak aby sa konali v sobotu 8. decembra 2018 v lehote určenej zákonom (90 dní od doručenia petície),  aby ich bolo možné organizačne, personálne a technicky zabezpečiť a aby nevznikol dôvod na spochybnenie zákonnosti samotných volieb.