Miestne zastupiteľstvo - 10 decembra 2018

calendar_month
10.12.2018 17:00
4.12.2018
calendar_month 10.12.2018 17:00

POZVÁNKA

na 1. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční 10. decembra 2018 (pondelok) o 17.00 hodine

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

1. ČASŤ

 1. Otvorenie zasadnutia, prezentácia, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Vajnory
 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Vajnory a prevzatie insígnií
 4. Zloženie sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva
 5. Vystúpenie a prejav novozvoleného starostu

2. ČASŤ

 1. Poverenie poslanca Miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
 2. Návrh na zriadenie miestnej rady a určenie počtu jej členov
 3. Voľba členov miestnej rady
 4. Návrh na zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií  a voľba jej členov
 5. Návrh na zriadenie stálych komisií pri Miestnom zastupiteľstve
 6. Voľba členov, predsedov a podpredsedov stálych komisií pri Miestnom zastupiteľstve
 7. Návrh na schválenie - určenie miesta a doby uzavretia manželstva na území mestskej časti Bratislava-Vajnory a sobášiacich - poslancov oprávnených vykonávať obrady uzavretia manželstva počas volebného obdobia 2018 – 2022
 8. Návrh na poskytnutie náhrady platu odchádzajúcemu starostovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018
 9. Návrh na určenie platu starostu
 10. Návrh na určenie termínu 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 11. Vyhlásenie výsledkov miestnych referend

Ing. Ján Mrva
starosta      

share