Miestne zastupiteľstvo - 19. február 2015

calendar_month
19.02.2015 17:00
21.8.2015
calendar_month 19.02.2015 17:00

Program 3. zasadnutia:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Správa o činnosti Mestskej polície Bratislava v mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2014
 3. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na zakúpenie technických vecí na výkon okrskárov Mestskej polície na rok 2015
 4. Návrh na schválenie Harmonogramu kultúrnych, športových a  spoločenských podujatí na rok 2015
 5. Návrh na schválenie Rámcového harmonogramu činnosti Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady na rok 2015
 6. Voľba členov stálych komisií pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vajnory z radov neposlancov
 7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach držania a evidovania psov na území mestskej časti Bratislava-Vajnory
 8. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory
 9. Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia č. .../2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Vajnory z 16. februára 2011
 10. Návrh na prerokovania protestu prokurátora proti §7 Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2012, ktoré určuje pravidlá času predaja v obchode a čas prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Vajnory z 12.decembra 2012
 11. Návrh na zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia VN kábla SO 621 Prípojka VN pre novú SO 622 Trafostanicu na pozemkoch parc. č. 2755/1, v Bratislave, k.ú. Vajnory, v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s.
 12. Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2014
 13. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na rok 2015
 14. Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra
 15. Návrh na zmenu a doplnenie sadzobníka Mestskej časti Bratislava – Vajnory
 16. Návrh na prijatie kontokorentného úveru za účelom  financovania časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtového hospodárenia mestskej časti
 17. Návrh na schválenie Rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2015 a prognózy na roky 2016 - 2017
 18. Návrh na prerozdelenie finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava -    Vajnory
 19. Prerokovanie zámeru nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Vajnory na ul. Alviano od spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 20. Informácia o vzdaní sa funkcie konateľa spoločnosti Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r. o. a návrh na vymenovanie nového konateľa
 21. Návrh na poskytnutie účelovej dotácie spoločnosti Vajnorská podporná spoločnosť, s.r.o. za účelom dokončenia stavby – rekonštrukcie Kultúrneho zariadenia Baničova
 22. Informácia o príprave podania projektu na rozšírenie materskej školy
 23. Rôzne

Ing. Ján Mrva

starosta                                   

Podklady

share