VÝSTAVBA PREDAJNE LIDL VO VAJNOROCH

VÝSTAVBA PREDAJNE LIDL VO VAJNOROCH

Koncom roka 2018 v miestnom referende takmer 1500 obyvateľov Vajnor vyjadrilo k pripravovanej prevádzke potravín svoj negatívny postoj. Pre súčasného starostu Michala Vlčeka bolo od začiatku od jeho zvolenia do funkcie koncom roka 2018 rovnako dôležité, aby investor zastupujúci spoločnosť Lidl, D Development, a.s na postrehy dotknutých obyvateľov reflektoval, projekt upravil do stavu s čo najmenším negatívnym vplyvom na obyvateľov žijúcich v blízkosti budúcej predajne a súčasne aby sa preverili prípadné pochybnosti v schvaľovacom procese.

Pri riešení situácie počas rokov pribudlo v tomto procese kvantum vyjadrení úradov, súdov, rovnako aj požiadaviek a pripomienok zo strany obyvateľov. Uskutočnilo sa množstvo stretnutí starostu s občanmi a investorom. Stavebný úrad MČ Bratislava – Vajnory vychádzal z právoplatných rozhodnutí a stanovísk nadriadenými a prieskumnými orgánmi ako Okresným úradom, či Okresnou prokuratúrou, pričom ich stanoviská boli viacnásobne nepotvrdené. Sú preto obavy zo strany nespokojných obyvateľov naozaj opodstatnené a aké stanovisko zaujal investor k požiadavkám zo strany obyvateľov Vajnôr? 

Chronológia minulosti a súčasnosti k téme výstavby predajne Lidl za uplynulé dva roky

 

  • 30.1.2018 podal stavebník, Lidl Slovenská republika, v.o.s. žiadosť o vydanie stavebného povolenia.
  • 26.3.2018 Stavebný úrad MČ - Vajnory oznámil prerušenie stavebného konania a vyzval stavebníka, aby podanie doplnil. 
  • 13.8.2018 Stavebný úrad zaslal list jednotlivým dotknutým orgánom so žiadosťou o zaslanie stanoviska v súlade s § 140b ods. 5 stavebného zákona, zároveň konanie rozhodnutím prerušil. 
  • 8.12.2018 sa uskutočnilo v MČ Bratislava – Vajnory miestne referendum na základe petície obyvateľov mestskej časti, v ktorom mali možnosť občania vyjadriť svoj názor k dvom otázkam k téme výstavby potravín Lidl. Miestneho referenda sa zúčastnilo 35,66% obyvateľov mestskej časti, z ktorých väčšina (85%) odpovedala na obidve položené otázky zamietavo. Vzhľadom k tomu, že účasť na referende nedosiahla aspoň polovicu oprávnených voličov, bolo referendum vyhlásené za neplatné. Výsledky boli zverejnené na webovej stránke vajnory.sk 
  • 10.12.2018 Novozvolený starosta Vlček po ujatí svojej funkcie aj vzhľadom na námietky účastníkov konania týkajúcich sa nezákonnosti vydania stavebných povolení zaslal list na Okresnú prokuratúru Bratislava III. so žiadosťou o preskúmanie zákonnosti a postupu pri vydávaní rozhodnutí stavebného úradu mestskej časti Bratislava – Vajnory zo dňa 6.12.2018, a to aj z dôvodu ochrany verejného záujmu a zabezpečenia nestranného posúdenia predmetných konaní, pričom žiadal o preskúmanie skutočností, ktoré namietali občania. Stanovisko Okresnej prokuratúry obdržal MÚ Bratislava - Vajnory dňa 25.01.2019
  • 17.12.2018 sa uskutočnilo neformálne stretnutie občanov s novozvoleným starostom Vlčekom, ktorého zámerom bolo oboznámiť sa so skutkovým stavom veci, vypočuť si názor každej zúčastnenej strany a identifikovať konkrétne body, ktoré boli zo strany účastníkov konania považované za sporné. Zároveň starosta informoval o zadaní žiadosti právnych stanovísk k predmetnému konaniu dvom právnym kanceláriám, ktoré boli zároveň oboznámené aj so súdnymi konaniami na Krajskom súde v Bratislave a na Najvyššom súde SR. Účelom bolo vypracovanie nezávislého právneho názoru. Zákonnosť a procesy dala MČ Bratislava - Vajnory preveriť 2 spoločnostiam – 1 zmluvná spoločnosť MČ Vajnory, druhá externá právna kancelária. Súčasne občania na konci stretnutia informovali starostu, že v prípade, ak nezávislé súdy a prokuratúra, ako aj odvolacie orgány územné a/alebo stavebné rozhodnutie nezrušia, účastníci konania budú požadovať určité opatrenia. Všetky požiadavky a zápis z tohto stretnutia si môžu občania prečítať TU.
  • 20.12.2018 po uskutočnenom referende a neformálnom stretnutí s občanmi vyzval starosta oficiálnym listom spoločnosť Lidl so zámerom uskutočniť oficiálne stretnutie, ktorého cieľom bolo vyjasniť si stanoviská a nájsť riešenie akceptovateľné pre obyvateľov Vajnôr.  
  • 16.1.2019 pozvanie MČ Bratislava – Vajnory k rokovaniu so spoločnosťou LIDL Slovenská republika v.o.s. vo veci zámeru výstavby predajne v mestskej časti pri kruhovom objazde. Starosta informoval, že obyvatelia Vajnôr vzniesli zásadné výhrady voči umiestneniu prevádzky a rovnako aj v miestnom referende. Rovnako dôrazne informoval, že považuje za svoju povinnosť vypočuť hlas občanov a nájsť riešenie vzniknutej situácie. Okruhy námietok voči realizácii stavby starosta rozdelil do troch oblastí: 1. Úradný postup / 2. Variantné umiestnenie stavby / 3. Úpravy technického a stavebného riešenia. Zápis a jednotlivé body vyjadrenia spoločnosti Lidl ako aj MČ Bratislava – Vajnory sú sprístupnené TU
  • 8.2.2019 sa uskutočnilo stretnutie mestskej časti Vajnory, dotknutých občanov a zástupcov spoločnosti Lidl. Počas neho zástupcovia dotknutých občanov vyjadrili voči investorovi 15 požiadaviek a zároveň žiadali jeho stanovisko k predmetu výstavby predajne Lidl. Starosta opätovne apeloval na zástupcov LIDL-u, aby hľadali všetky možnosti ako požiadavkám obyvateľov vyhovieť, pričom za strany MČ Vajnory ako aj stavebného úradu vyjadril snahu poskytnúť súčinnosť pre vyhovenie takéhoto zámeru. Lidl potvrdil svoj záujem byť  súčinný pri požiadavkách, ktoré nemajú dopad na súčasný stav stavebného konania. Všetky požiadavky ako aj stanoviská k jednotlivým bodom sú zverejnené TU.

PRÁVNE STANOVISKO KU MIESTNEMU REFERENDU

Mali by výsledky uskutočneného referenda z decembra 2018 dosah na zrušenie vo veci
právoplatnosti územného rozhodnutia a ostatného stavebného konania? 

Požiadali sme o právne stanovisko advokátsku kanceláriu ALMOND LEGAL s.r.o., v ktorom JUDr. Eva Reviľáková uvádza nasledovné:
„Výsledok referenda nemohol mať vplyv na právoplatnosť územného rozhodnutia ani na postup stavebného úradu v následnom stavebnom konaní. Na právoplatnosť územného rozhodnutia môže mať vplyv len podanie riadnych alebo mimoriadnych opravných prostriedkov, resp. jeho prípadné preskúmanie súdom v rámci správneho súdnictva. Čo sa týka stavebného konania, je potrebné uviesť, že ide o výkon štátnej správy, kde platí ústavná zásada, že štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Pri posudzovaní žiadosti o stavebné povolenie postupuje stavebný úrad v zmysle ust. § 62 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktoré podľa nášho názoru nevytvára priestor pre stavebný úrad na zamietnutie žiadosti o stavebné povolenie z dôvodu nesúhlasu obyvateľov obce vyjadrenej v miestnom referende, a to najmä v situácii, kedy o umiestnení stavby už bolo rozhodnuté právoplatným územným rozhodnutím”.

 

PRIPOMIENKY OBČANOV K PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII A ODPOVEDE INVESTORA D Development, a. s.

 

 

1. Veľkosť zastavanej plochy potravín v Územnom rozhodnutí 1335 m2 verzus 1701 m2 v stavebnom povolení              

Investor:  „Celková plocha predajne v Územnom rozhodnutí ako aj v stavebnom povolení je to totožná, a to 1529m2“.        

2. Rozdielne hodnoty v súhlasných stanoviskách Magistrátu hlavného mesta a v Územnom rozhodnutí

Investor: „Jedná sa o občiansku vybavenosť lokálneho významu, čo je plne v súlade s platným ÚP (územným plánom). Celková plocha stavby 1529m2, maximálna povolená výška budovy v oboch konaniach je 6,25m. Počet parkovacích miest je 64, resp. 66 miest. Odstupové vzdialenosti navrhovanej stavby od susedných objektov zostávajú rovnaké, resp. nadobudli väčší odstup“.

3. Podpivničenie  potravín - Územné rozhodnutie vydané na nepodpivničený priestor, avšak v projektovej dokumentácii stavebného konania je priestor podpivničený

Investor: „Jedná sa o drobnú zmenu projektu, ktorá nemá vplyv na parametre definované v Územnom rozhodnutí, relevantné vo vzťahu k okolitej zástavbe ako sú celková zastavaná plocha objektu, celková výška objektu, odstupové vzdialenosti navrhovaného objektu od okolitej zástavby, dopravné vjazdy a napojenie na inžinierske siete. Toto kladne posúdil aj miestny príslušný Stavebný úrad, ako aj nadriadený Okresný úrad v povoľovacom konaní. Uvedené technické riešenie je samozrejme investične a technicky ďaleko náročnejšie, napriek tomu sme ho akceptovali, aby boli striktne dodržané plošné, výškové a ostatné parametre“.

4. Nedodržanie STN odbočky pri Starom Letisku smer Tomanová

Investor: „Pri navrhovaní dopravných riešení boli dodržané všetky v súčasnosti platné technické normy a platná legislatíva. Technická dokumentácia bola počas povoľovacieho procesu riadne prerokovaná, dokonca aj niekoľkostupňovo počas odvolacích konaní v rámci povoľovacieho procesu opätovne stanoviskami dotknutých kompetentných orgánov odsúhlasená a v stavebnom a územnom konaní povolená“.

5. Nejasná formulácia osadenie stĺpikov na ulici Tomanová​

Investor: „V prípade záujmu obce a obyvateľov po doriešení potrebných povolení sme schopní zrealizovať“.

6. Požiadavka občanov zväčšiť vzdialenosť aspoň o 2 metre,  t.j. na 11,6 metra od najbližšieho domu

Investor: „Zväčšiť vzdialenosť nie je možné z priestorových daností pozemku. Ak by to aj bolo možné, v takomto prípade by bolo totiž potrebné meniť územné a stavebné povolenie v čase, keď sú už všetky povolenia doteraz vydané právoplatné a vykonateľné“. 

7. Zamedziť dopravným telesom prejazdom cez ulice Tomanová, Tibenského, Zbrody

Investor: „V prípade, že si to bude MČ Vajnory ako vlastník predmetných pozemkov a dotknutí obyvatelia želať, vieme zabezpečiť. Potrebné povolenia a súhlasy k ich umiestneniu musí rovnako zabezpečiť obec, resp. zabezpečíme s podporou obce“.

8. Zelená bariéra medzi stavbou a domami  (živý plot, stromy, vertikálne zazelenenie)

Investor: „V podstate ide o zazelenanie dvoch strán predajne výsadbou popínavých rastlín na predpripravené na tento účel navrhnuté konštrukcie. Opticky sa tým eliminuje vnímanie novej zástavby na pozemku a takisto sa celkovo kvalita priestoru vylepší. Bola to akceptovaná pripomienka občanov nad rámec vydaných stavebných povolení, pričom v projekte uvažujeme s jej realizáciou“.
[[{"fid":"15480","view_mode":"full","fields":{"format":"full","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":"204","width":"480","class":"media-element file-full"}}]]

9. Protihluková stena medzi parkoviskom a rodinnými domami

Investor: „Medzi parkoviskom a rodinnými domami je umiestnená samotná predajňa potravín. Počas povoľovacieho procesu sme spracovaním akustickej štúdie preukázali, že tento spôsob zástavby plní reálne funkciu protihlukovej steny“.

10. Zelená strecha

Investor: „Vzhľadom na konštrukčné možnosti stavby na ktorú je vydané a právoplatné stavebné povolenie a vzhľadom na potrebu umiestnenia časti technológií na strechu budovy, nie je technicky možné jej riešenie ako zelenej strechy“.

11. Zanechanie predzáhradky priľahlých stavieb nehnuteľností ulice Tomanová (1/A, 1/B,1)

Investor: „Zanechanie predzáhradky nie je možné z priestorových dôvodov. V rámci projektu úpravy Tomanovej ulice je plánovaná oprava a rekonštrukcia telesa cesty s umiestnením cyklotrasy pre obyvateľov Vajnor. Rovnako  vybudovanie nových vjazdov do existujúcich rodinných domov, ktoré majú nahradiť dnešné vjazdy. Takisto je v tomto uvažované s umiestnením izolačnej zelene a zelených stien“.
[[{"fid":"15482","view_mode":"full","fields":{"format":"full","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":"294","width":"480","class":"media-element file-full"}}]]

12. Klimatizačné, tepelné jednotky, trafostanica, kontajnery orientovať smerom k nadjazdu a nie k domom

Investor: „Premiestnenie nie je možné z technologických dôvodov a kvôli dodržaniu príslušných technických noriem ako aj vydaných stavebných povolení. V projekte sú použité technológie, ktoré majú veľmi tichý chod s dôrazom na nízku spotrebu energií. Technológie ako napríklad tepelné čerpadlá, sú aj napriek tomu opatrené protihlukovou bariérou, klimatizačné jednotky sú otočené kolmo na existujúcu zástavbu pre ešte dôslednejšiu elimináciu prípadných emisií“.

13. Právo prechodu majiteľov priľahlých nehnuteľností ulice Tomanová (pre objektivitu treba doplniť, že cesta na ktorej je komunikácie postavená je zaradená v sieti miestnych komunikácii, a teda musí byť vo vlastníctve hlavného mesta, pričom nezáleží na tom, že pozemok pod cestou je vo vlastníctve tretej osoby. Mesto má zákonné vecné bremeno v zmysle zákona č.66/2009 Z.z. a vlastník pozemku musí rešpektovať, že na pozemku je umiestnená cesta, pozn. MČ Bratislava – Vajnory)​

Investor: „Pozemok pod komunikáciou je jednoznačne vlastnený aktuálnym vlastníkom, kategorizácia a zaradenie existujúcej komunikácie vôbec nie je jednoznačné a jasné. Napriek tomu, z vyššie v texte popísaného, je zrejmé že projekt uvažuje s ponechaním rekonštruovanej komunikácie ako verejnej komunikácie pre dotknutých obyvateľov s doplnením cyklotrasy, dobudovaním prípadne rekonštrukciou vjazdov pre susedné nehnuteľnosti“.

14. Navrhované detské ihrisko pri zjazde nemá význam, radšej výsadba stromov, park

Investor: „Vyjadrili sme súhlasné stanovisko. Ako už bolo komunikované so zástupcami MČ Vajnory, vybudujeme počas realizácie projektu na mieste, ktoré bude pre tento účel určené a preferované MČ Vajnory.“

15. Mať vlastnú prístupovú cestu pred začatím stavebných prác – cestné pripojenie ulice Rybničná – pre stavebnú a nákladnú mechanizáciu

Investor: „Stavba bude realizovaná v zmysle stavebných povolení, ktoré sú právoplatné a vykonateľné. Samotná realizácia bude prebiehať v zmysle POV (projektu organizácie výstavby) a v ideálnom prípade predpokladá okrem využitia existujúceho dopravného vjazdu aj dobudovanie nového vjazdu a výjazdu priamo na Rybničnú ulicu.“  

 

VIZUALIZÁCIA VÝSTAVBY PREDAJNE Lidl

 

[[{"fid":"15483","view_mode":"full","fields":{"format":"full","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":"480","width":"454","class":"media-element file-full"}}]]

 

OBYVATELIA TOMANOVEJ ULICE A BLÍZKEHO OKOLIA

 

Počas stretnutí obyvateľov so starostom odznela častokrát obava z dopravy, ktorá zasiahne už spomínané ulice Tomanová, Tibenského a Zbrody. Koncom septembra 2019 sa uskutočnilo stretnutie starostu s obyvateľmi dotknutej ulice a blízkeho okolia, kde sa má prevádzka Lidl nachádzať. Obyvatelia predložili starostovi požiadavky, v ktorých trvali na nasledovnom: 

1.

Zaslepení trvalými zábranami Tomanovej ulice, a to ešte pred začatím stavby. 

2.

Návrh trvalého zaslepenia aj ostatných ulíc zo strany LIDL (Zbrody, Tibenského).

3.

Vybudovanie protihlukovej steny, smerom na obývané ulice Zbrody, Tomanová.

 

Jednotlivé požiadavky od občanov dal starosta Vlček preveriť Stavebnému oddeleniu ÚP, ŽP a dopravy mestskej časti Vajnory, ktorý zároveň informoval o nasledovnom riešení pre občanov k bodom uvedeným vyššie.

 

1. Zaslepenie trvalými zábranami Tomanovej ulice, a to ešte

    pred začatím stavby

Mestská časť dala vypracovať projekt zmeny organizácie dopravy “zaslepenie ulice Tomanová” dopravnému projektantovi. Po jeho vypracovaní je potrebné návrh zmeny trvalého dopravného značenia odsúhlasiť v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení, ktorá je zriadená hlavným mestom  SR Bratislava.  Po vydaní rozhodnutia o určení dopravného značenia a dopravného zariadenia mestská časť dopravné značenie a zariadenie vyhotoví. 

[[{"fid":"15481","view_mode":"full","fields":{"format":"full","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":"322","width":"480","class":"media-element file-full"}}]]

 

2. Návrh trvalého zaslepenia aj ostatných ulíc zo strany LIDL (Zbrody,          Tibenského)

Požiadavka na zmenu organizácie dopravy týkajúca sa ulíc Zbrody a Tibenského tak, aby tieto ulice boli neprejazdné, bude posudzovaná dňa 6.11.2019 na stavebnej komisii. Cestný správny orgán však k tomu uvádza, že na pozemku parc. č. 1695/1 registra „C“ sa žiadna komunikácia nenachádza, a teda, že ulice Zbrody a Tibenského sú neprejazdné už v súčasnosti. Rovnako autá v súčasnosti prechádzajú po pozemkoch súkromných vlastníkov a daný úsek nie je klasifikovaný ako cesta.

 

3. Vybudovanie protihlukovej steny, smerom na obývané ulice Zbrody,        Tomanová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v právoplatnom územnom rozhodnutí v požiadavke 4.5 bod d/na str. 7 sa uvádza, že pri kolaudácii je potrebné predložiť: 

Zdokladovať meraním hluku vyhodnotenie všetkých zdrojov hluku vo vnútornom aj vo vonkajšom prostredí v zmysle požiadaviek zákona č. 266/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Z uvedeného vyplýva, že prípadnými protihlukovými opatreniami, ktoré vyplynú z merania hluku pri kolaudácii stavby, sa bude stavebník zaoberať pri kolaudácii tak, ako uviedol Regionálny úrad. Stanovisko k tomu, či samotná stavba bude hlukovou bariérou voči doprave z kruhového objazdu, alebo nie, nemáme ako dokladovať. Je to len naše subjektívne stanovisko, dodáva Stavebný úrad mestskej časti Vajnory. 

Vybudovanie “protihlukovej steny” neodporúča ani nezávislý architekt, s ktorým starosta rovnako predmetnú vec konzultoval. Z jeho vyjadrenia vyplýva názor, v ktorom neodporúča predelenie hmotou, ale výsadbu zelene, ktorá bude svojim estetickým dojmom predeľovať územie a zvýši tým estetickú hodnotu územia.

 

STAVEBNÝ ÚRAD MÁ V KOMPETENCII LEN TO, ČO MU UKLADÁ ZÁKON

 

Pre objektivitu a informovanosť občanov dopĺňa starosta Vlček nasledovné vysvetlenie: „Stavebný úrad koná len na základe zákona a nemôže svojvoľne žiadať o stavebné povolenie, napr. protihlukovej steny. Všetky vyššie uvedené žiadosti občanov sú v kompetencii mestskej časti. Mestská časť môže požiadať o vydanie stavebného povolenia, môže požiadať o vydanie trvalého, alebo dočasného dopravného značenia. Stavebný úrad, aj keď ako súčasť verejnej správy, je preneseným výkonom štátnej správy“. 

Obavu občanov predložil starosta rovnako aj investorovi, ktorý vo svojom stanovisku objasňuje:: „Predajňa je vo všeobecnosti uvažovaná ako vybavenosť slúžiaca všetkým obyvateľom Vajnôr a bezprostredného okolia. Nepredpokladá sa teda výrazné zvýšenie intenzity dopravy na okolitých, dotknutých komunikáciách a určite nebude nadmerne zaťažovať existujúcu dopravu. Toto bolo preukázané aj rôznymi meraniami a štúdiami počas povoľovacieho procesu stavby. Doprava je navrhnutá tak, aby výjazd z predajne nebol možný do obytnej zóny, ale priamo na hlavnú cestu - ulica Rybničná. Nakupovať budú chodiť ľudia, ktorí teraz cestujú danými trasami, to znamená najmä lokálni obyvatelia.“  

share