Kontrolór Ing. Martin Gramblička

10.8.2015

Miestny kontrolór Vám je k dipozícii v kancelárii č. 111 na prízemí budovy Miestneho úradu v týchto úradných hodinách:

Utorok 8.00 – 15.30

Streda 8.00 – 17.00

Kontakt:
Miestny úrad Bratislava-Vajnory
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava
kancelária č.111, prízemie
tel.: 02/212 95 252
e-mail:  kontrolor@vajnory.sk, gramblicka@vajnory.sk

1. Hlavný kontrolór obce je zamestnancom obce, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je minimálne úplné stredné vzdelanie.

2. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce.

3. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania petícií a sťažností, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce, kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva, kontrola interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

4. Hlavného kontrolóra do funkcie volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

5. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.

6. Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu.

7. Výkon funkcie zaniká vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, uplynutím funkčného obdobia, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, ak bol odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo právoplatne odsúdený za trestný čin ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, dňom keď začal vykonávať funkciu, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie kontrolóra.

8. Plat hlavného kontrolóra je stanovený zákonom.

9. Hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, vypracúva stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce, predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu, predkladá najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, vykonáva kontrolu na pokyn obecného zastupiteľstva.

10. Zúčastňuje sa zasadaní obecného zastupiteľstva, obecnej rady s hlasom poradným a môže
sa zúčastňovať aj na zasadaní komisií zriadených obecným zastupiteľstvom
 

Životopis:

Dátum a miesto narodenia: 29.8.1972, Bratislava
Rodinný stav: ženatý, 3 deti
Národnosť: slovenská

Vzdelanie:

Ekonomická univerzita Bratislava – Národohospodárska fakulta

Profesná kariéra:

Živnostník 1997-2009

komplexné služby v ekonomickej oblasti

účtovníctvo

ekonomické poradenstvo

správa aktív   

Konateľ od r. 2000 – BENTEN s.r.o.

komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva

komplexné vedenie podvojného účtovníctva

účtovné poradenstvo

ekonomické poradenstvo

spracovanie miezd

vypracovanie daňových priznaní

zastupovanie klientov pri kontrolách

 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona 189/2023 Z. z. upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní.

Oznamovateľ je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému orgánu a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

Oznámením je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Zodpovedná osoba na preverenie podnetu: Miestny kontrolór MČ Bratislava - Vajnory

Miestny kontrolór MČ Bratislava – Vajnory plní úlohu zodpovednej osoby v plnom rozsahu aj pre organizáciu:

  • Materská škola Koniarkova

 

 

Oznámenia možno podať nasledovnými spôsobmi:

Písomne na adresu: Mestská časť Bratislava – Vajnory

                                Miestny kontrolór 

                                Roľnícka 109

                                831 07 Bratislava

 

v uzatvorenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – INTERNE CHRÁNENÉ – do rúk MK mestskej časti“

  • Elektronicky na e-mail:                kontrolor@vajnory.sk
  • Osobne miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava - Vajnory                              

Postup podávania, evidovania a vnútorný systém preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti je upravený smernicou č. 13:  

Dokument nájdete TU.

 

Poskytovanie ochrany: Zamestnanec oznamujúci protispoločenskú činnosť má nárok na ochranu v závislosti od toho, či oznámenie urobí smerom navonok vo forme trestného oznámenia alebo podnetu na začatie konania o správnom delikte alebo či podnet podal smerom dovnútra zamestnávateľa v rámci navrhovaného vnútorného systému. Môže ísť o preventívnu ochranu alebo následné ochranné opatrenia.

  • Oznamovateľovi trestného činu poskytuje ochranu na základe žiadosti prokurátor.
  • Oznamovateľovi závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom poskytuje ochranu na základe žiadosti orgán príslušný na konanie o správnom delikte.
  • pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu voči oznamovateľovi, s ktorým nesúhlasí, rozhoduje na základe žiadosti oznamovateľa Úrad na ochranu oznamovateľov.

Možnosť zachovania anonymity oznamovateľa: Zákon umožní zachovať anonymitu oznamovateľa pred zamestnávateľom pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti. Oznamovateľ si od prokurátora, resp. správneho orgánu, bude môcť vyžiadať iba potvrdenie o tom, že je oznamovateľ, a to môže využiť až v prípade, keď zamestnávateľ urobí voči nemu negatívny pracovnoprávny úkon. Na základe tohto potvrdenia inšpektorát práce môže pozastaviť účinnosť tohto pracovnoprávneho úkonu.

Definícia závažnej protispoločenskej činnosti: Nová úprava má širší záber oproti niektorým starším poslaneckým návrhom. Pokrývať bude nielen korupciu a určenú trestnú činnosť. Pod zákon budú spadať vybrané trestné činy a správne delikty (definované ako závažná protispoločenská činnosť), ako aj iná protispoločenská činnosť a v rámci nej napríklad aj nehospodárne či neetické konanie.

Zákon vymedzuje závažnú protispoločenskú činnosť ako protiprávne konanie, ktoré je:

  • niektorým z trestných činov verejných činiteľov, korupcie, machinácie pri verejnom obstarávaní alebo poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
  • trestným činom s hornou hranicou trestu odňatia slobody prevyšujúcou dva roky, alebo
  • správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30.000 eur alebo s hornou hranicou určenou výpočtom

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti:  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/54/20230901

Podklady

share