Upovedomenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 12 ks stromov pod č. OS-ŽP/329/2022/HRC, žiadateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto