Upovedomenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu borovica pod č. OS-ŽP/359/2022/HRC, žiadateľ: fyzická osoba, na web stránke MČ BA-Vajnory