Upovedomenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 20 ks stromov druhu topoľ pod č. OS-ŽP/235/2022/HRC, žiadateľ: právnická osoba