Mestská časť víta posunutie účinnosti zákazu parkovania na chodníkoch

21 March 2022

Motorové vozidlá budú môcť parkovať na chodníku podľa starých predpisov až do konca septembra 2023. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú schválila Národná rada SR. Vďaka schválenej zmene získajú mestá a obce čas na vyriešenie nedostatku parkovacích miest, ktorý pôvodný návrh spôsobil.

Od 1. marca 2022, totiž došlo k zániku možnosti pre vybrané motorové vozidlá parkovať na chodníku priľahlom k ceste pri zachovaní voľného priestoru 1,5 metra, čo spôsobilo samosprávam a občanom mnohé komplikácie.

Novelou sa upravila aj najvyššia hmotnosť vozidla, ktoré môže stáť na chodníku pri dodržaní ostatných pravidiel, a to z 3500 kg na 2800 kg. Chodníky sú projektované zhruba na takúto nosnosť a týmto spôsobom sa vylúčia veľké dodávky.

Schválenou novelou zároveň zanikne aj priestupok za parkovanie na chodníku pri dodržaní ostatných pravidiel, ku ktorému došlo v tomto medziobdobí. Napríklad ak niekto od 1. marca dostal pokutu za to, že zaparkoval na chodníku (za dodržania všetkých ostatných predpisov a neporušil žiaden iný paragraf zákona o cestnej premávke) a nezaplatil pokutu na mieste, tak účinnosťou zákona sa správne konanie o priestupku zastaví. Zákon bude účinný dňom vyhlásenia po podpísaní prezidentkou Slovenskej republiky, takže legálne bude možné "po starom" parkovať po tomto termíne.

Mestská časť Bratislava-Vajnory, začala s prípravami reagujúcimi na zmeny hneď ako bola pôvodná novela schválená. Realizujeme pasport nevyznačených parkovacích státi, o ktoré v dôsledky novely zanikli. V príprave sú variantné riešenia parkovania v najexponovanejších lokalitách, a to či už vyznačením parkovacích miest tam, kde to technické normy umožnia, ako aj zjednosmernením ulíc s následným vytvorením nových parkovacích miest.