Informácia verejnosti

Date of Publication: 
Wednesday, 18. May 2022

Mestská časť Bratislava–Vajnory podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o posudzovaní“/ ako dotknutý orgán informuje verejnosť, že adresa, na ktorú možno predkladať písomné stanovisko je:

Ministerstvo životného prostredia SR,

Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,

Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava.

Zároveň oznamujeme verejnosti, že „PARK CITY LIVING – Rezidenčná zóna VII.A s technickou a občianskou vybavenosťou – správa o hodnotení činnosti“ je zverejnená na  webovom sídle:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/park-city-living-rezidencna-zona-vll-s-technickou-obcianskou-vybavenos

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanoviská počas 30 dní odo dňa doručenia všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia.

Dotknutou obcou je obec Chorvátsky Grob

Dotknutým orgánom je Mestská časť Bratislava–Vajnory

AttachmentSize
PDF icon park_city_living.pdf224.87 KB