Rozhodnutie zo zisťovacieho konania vydané podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie k strategickému dokumentu „Zmeny a doplnky ÚPN-M Svätý Jur č. 9/2021“