Problematika Nemeckej doliny – otázky a odpovede

2.5.2023
Problematika Nemeckej doliny – otázky a odpovede

V súvislosti s problematikou lokality Nemeckej doliny sa šíria rôzne informácie o skorom napojení na infraštruktúru a dopravnú sieť v lokalite, vrátane údajného začatia výstavby. Nakoľko ide o rozsiahlu a komplexnú problematiku a Miestny úrad Bratislava – Vajnory dostáva  množstvo otázok od občanov, prinášame otázky a odpovede na najčastejšie dotazy. Považujeme tiež za dôležité upozorniť, že samotná mestská časť nevlastní v lokalite žiadnu nehnuteľnosť. Vzhľadom na zložitosť celej záležitosti ani pri najlepšej vôli skutočne nevieme odhadnúť termín začatia výstavby rodinných domov, ale v blízkej dobe to určite nebude. 

V realitných inzerátoch sa objavuje informácia, že infraštruktúru (inžinierske siete a dopravnú sieť) v lokalite Nemecká dolina (Koncové) postaví mestská časť Vajnory do konca roka 2023. Je to naozaj tak?

Nie, nie je to pravda. Je to úplne zavádzajúca a nepravdivá informácia. Mestská časť Bratislava – Vajnory nevlastní v lokalite žiadnu nehnuteľnosť a nemá v tejto chvíli žiadne finančné zdroje na pokrytie nákladov na vybudovanie akejkoľvek infraštruktúry vrátane cestnej siete tak rozsiahleho územia.

Nie je žiadnou praxou ani v iných lokalitách, aby mestská časť investovala do vybudovania novej infraštruktúry na súkromných pozemkoch.  

Kto bude teda budovať siete a cesty v tomto území?

Tak ako tomu bolo aj v iných nových lokalitách vo Vajnoroch, budú to vlastníci pozemkov či už jednotlivci alebo vlastníci väčšieho územia.  

Existujú v súčasnosti v lokalite Nemecká dolina stavebné pozemky a miestne cesty, na ktoré by sa budúci stavebníci mohli pripojiť?

Ukončením jednoduchých pozemkových úprav sa pozemky registra „E“ pretransformovali do registra „C“ a zapísali sa do katastra nehnuteľností na konkrétnych vlastníkov. Pozemky sa týmto zápisom nestávajú stavebnými pozemkami. Aby sa stali stavebnými pozemkami je potrebné k nim vybudovať cesty, infraštruktúru.   

Ak by som chcel v lokalite stavať rodinný dom, kedy by to bolo naozaj reálne?

To je veľmi zložitá otázka, nakoľko nevieme odhadnúť termín možného začatia výstavby rodinných domov.

Môžeme sa však pokúsiť vysvetliť proces, ktorý musí prebehnúť pred vydaním akéhokoľvek stavebného povolenia na rodinný dom:

-         Celá lokalita Nemecká dolina /Koncové/ musí byť koncepčne vyriešená minimálne urbanistickou štúdiou tak, aby bolo jasné, kde budú umiestnené jednotlivé stavebné objekty vrátane inžinierskych sietí /vodovod, kanalizácia, dažďová kanalizácia, elektrické vedenia, trafostanice, plynové zariadenia, telekomunikačné rozvody, verejné osvetlenie.../, dopravnej infraštruktúry /miestne cesty, cesty pre MHD, chodníky, cyklochodníky, statická doprava.../, aká bude uličná a stavebná čiara v jednotlivých uliciach a pre jednotlivé objekty, kde bude umiestnená a ktoré pozemky budú určené pre umiestnenie občianskej vybavenosti /obchod, služby, ambulancie, školstvo..../ verejnej zelene, ihrísk, športovísk.  

-         po odsúhlasení minimálne urbanistickej štúdie je potrebné pre umiestnenie stavieb predovšetkým inžinierskych sietí a dopravnej siete vypracovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Predpokladáme, že dokumentácie pre ÚR budú vypracovávané postupne po menších lokalitách, prípadne uliciach tak, ako sa budúci investori dajú dokopy. Taktiež budeme trvať na etapizácii výstavby, t.j. menšie územné celky sa budú môcť napojiť postupne na seba „salámovou metódou“ a na tom, aby v každej takejto menšej lokalitke bola verejná vybavenosť /napríklad ihrisko alebo verejná zeleň, služby..../

-          po vydaní územného rozhodnutie je možné vydávať stavebné povolenia na jednotlivé stavebné objekty. 

Ak nemôžem začať stavať v krátkej budúcnosti, môžem pozemok užívať ako záhradu a oplotiť si ho? 

Áno, pozemok je možné užívať ako záhradu na pestovanie, ale oplotiť ho za súčasného stavu nie je možné. Podľa stavebného zákona, nie je možné pozemok oplotiť, ak na pozemku neexistuje žiadna hlavná stavba, ku ktorej by oplotenie plnilo doplnkovú funkciu. Čo je stavba je uvedené v § 43 platného stavebného zákona.

 Je možné dotiahnuť siete k pozemku aj individuálne?

Nie je to možné. V území je nutné vybudovať najskôr kostrovú infraštruktúru, na ktorú sa budú napájať jednotlivé rodinné domy.

Nebudem musieť v budúcnosti „darovať“ časť svojho pozemku na žiadne chodníky, ani cestu?

Vlastníctvo nehnuteľností /pozemkov/ je nedotknuteľné. Zároveň platí, že ak chcú vlastníci pozemkov z nich mať stavebné pozemky, je potrebné vybudovať prístupové cesty a infraštruktúru a jediné ako to dosiahnuť je, že vlastníci budú musieť vzájomnou dohodu prispieť na tieto priestory. V opačnom prípade, na týchto pozemkoch nebude možné stavať a pozemky budú môcť slúžiť len na záhrady.

Čo v prípade, ak územný plán určuje na mojom pozemku občiansku vybavenosť a ja by som chcel stavať rodinný dom?

Stavebný úrad sa pri povoľovaní stavieb striktne riadi dodržiavaním platného územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy. Ak je pozemok určený na výstavbu občianskej vybavenosti, nie je možné na ňom povoliť rodinný dom.  

Čo v prípade, ak mestská časť bude trvať na tom, že každý menší úsek, menšia lokalitka v území bude musieť mať verejnú zeleň, alebo parčík, či ihrisko?

Je na rokovaní jednotlivých vlastníkov pozemkov a mestskej časti, kde a za akých podmienok sa v budúcnosti takýto verejný priestor navrhne. Mestská časť považuje za dôležité prihliadať na Nemeckú dolinu vcelku tak, aby plnila verejnú funkciu pre všetkých.

share