Upovedomenia o začatí konania pod č. OS-ŽP/520/2023/HRC o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, žiadateľ: fyzická osoba