Aktivačná činnosť

28.8.2015
  • aktivačná činnosť v zmysle Zákona č. 389/2006 Z.z. o službách zamestnanosti je podpora udržiavania pracovných návykov uchádzača o zamestnanie,
  • vykonáva sa v rozsahu najmenej 10 hodín týždenne s výnimkou mesiaca, v ktorom sa aktivačná činnosť začala.

Formy aktivačnej činnosti:

  • menšie obecné služby pre obec organizované obcou
  • formou dobrovoľníckych prác organizovaných právnickou osobou alebo fyzickou osobou

Ako vybaviť aktivačnú činnosť:

  • informovať zamestnanca sprostredkovateľských služieb úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) resp. jeho detašovaného pracoviska o záujme zaradenia na vykonávanie aktivačnej činnosti
  • požiadať zamestnanca ÚPSVR o poskytnutie tlačiva „Prihláška o zaradenie na aktivačnú činnosť",
  • vyplnenú prihlášku si uchádzač podá na ÚPSVR, alebo na detašované pracovisko ÚPSVR podľa trvalého bydliska.

Upozornenie:

Uchádzač o zamestnanie môže byť zaradený na vykonávanie aktivačnej činnosti aj bez podania prihlášky na základe výberu obcou zo zoznamu uchádzačov o zamestnanie, ktorý je poskytovaný obci príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Kontaktný pracovník na Miestnom úrade Bratislava - Vajnory:

JUDr. Michaela Královičová
Tel.: 02/ 48 22 44 34
e-mail:kralovicova@vajnory.sk

Kde nás nájdete:

Referát sociálnych vecí a zdravotníctva, prízemie vľavo, miestnosť č. 111
Miestny úrad MČ Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
 

 

share