Základná škola s materskou školou sv.Jána Pavla II

28.8.2015

Zriaďovateľ školy:

Rímskokatolícka cirkev
Bratislavská arcidiecéza
Špitálska 7
814 92 Bratislava

Adresa:

ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.
Osloboditeľská 27
831 07 Bratislava

Kontakt:

Riaditeľ: PaedDr. Lenka Bubeníková
Tel.riaď.:               0904/738 395
škola:               02/ 43 712 323
0911948971
zborovňa:          0903/982 384
materská škola: 0910/842 053
ihrisko školy:     0903/982 772
e-mail: zsjanapavla@gmail.com, 
webová stránka: www.zsjanapavla.sk

„Potrebujeme nadšenie mladých. Potrebujeme radosť zo života, akú majú mladí. V nich sa odráža čosi z pôvodnej radosti, ktorú mal Boh, keď stvoril človeka.“
Sv. Ján Pavol II.

ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II. Vám ponúka program, v ktorom mladý človek objavuje tajomstvo poznania o svete i plnosť zmyslu života, a ktorý smeruje k Tomu, čo nám život daroval. Poskytuje možnosti vzdelávania detí a mládeže od materskej školy až po ukončenie základnej školy. V našej škole sú integrované 2 zložky: materská škola, základná škola. 

Edukačný program základnej školy je postavený na týchto základných pilieroch:

 1. Kresťanská orientácia školy – prehlbovanie a upevňovanie kresťanského vedomia, kresťanskej morálky a hodnôt.
 2. Kvalita výchovy a vzdelávania – vytváranie podmienok pre rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu orientovaného na rozvoj individuálnej osobnosti žiaka. Sústredenie pozornosti na rozvoj vedomostí a záujmovej orientácie žiakov v jednotlivých oblastiach poznania a činnosti. Vyučovanie cudzích jazykov, zavádzanie a využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vyučovacom procese, komplexná príprava žiakov na ďalšie vzdelávanie .Spolupráca s rodinou a príslušnými inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou školstva, výchovy, vzdelávania a formovania mladého človeka a jeho osobnosti.
 3. Škola má rozvinutú mimoškolskú činnosť – Školský klub detí, širokú paletu krúžkov pre záujmové kategórie žiakov z oblasti športu, umenia, vedy i formovania v kresťanskom duchu. Pri škole funguje aj základná umelecká škola. 
 4. Je školou otvorenou požiadavkám doby, snaží sa viesť žiakov k tomu, aby účinne pracovali pre dobro ľudskej spoločnosti svojím príkladným životom.
 5. Je to spoločenstvo ľudí založené na dôvere: žiakov voči učiteľom, učiteľov voči rodičom a naopak a všetkých voči Bohu, pretože i On dôveruje nám – rodičom dal deti a tie zveril učiteľom.

V našej materskej škole sa snažíme vytvárať rodinnú atmosféru a s rodičmi nás spája záujem o dieťa. Materská škola je zameraná  na emocionálny, sociálny, kognitívny a duchovný rozvoj dieťaťa v duchu evanjelia. Usilujeme sa vytvárať pokojnú, vyrovnanú klímu, ktorá umožňuje adekvátny rozvoj každého dieťaťa a jeho sebauplatnenie v školskom prostredí. Jej cieľom je, aby dieťa v procese edukácie získavalo, rozvíjalo a skvalitňovalo rôzne kompetencie, postoje a hodnoty. Snažíme sa o rozvoj nasledovného:

 • aby si dieťa vážilo samé seba
 • aby si ctilo druhého
 • aby dieťa chápalo a rešpektovalo sociokultúrne autority
 • aby dieťa chápalo dôležitosť prírodného a spoločenského prostredia
 • aby dieťa komunikovalo a vytváralo vzťahy
 • aby sa vedelo orientovať v kultúre a zároveň ju rozvíjať

share