Prerokovávanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Technologický park CEPIT Bratislava – Vajnory v zmysle § 22 a 23 stavebného zákona - 9. septembra 2015 o 17.00 hod

7 September 2015
Section: 
Územný plán

Prerokovávanie návrhu  Územnoplánovacej dokumentácie Technologický park CEPIT Bratislava – Vajnory v zmysle § 22 a 23 stavebného zákona               

Mestská časť Bratislava Vajnory oznamuje, že začala v zmysle § 22 a 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokovávať návrh Územnoplánovacej dokumentácie Technologický park CEPIT 
Bratislava – Vajnory (ďalej len návrh)

Prerokovávanie návrhu začína dňa 13. augusta 2015 a končí dňa 30. septembra 2015. S návrhom sa môžete podrobne oboznámiť na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Vajnory, na oddelení výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy počas celej doby jeho prerokovávania. Návrh je taktiež zverejnený nahttp://www.vajnory.sk/index.php?id=146

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Vajnory

Roľnícka 109

831 07 Bratislava 

Ak sa k návrhu v stanovenej lehote  nevyjadríte, budeme predpokladať, že nemáte k nemu žiadne pripomienky. Pripomienky a stanoviská k návrhu, ktoré prídu po stanovenej lehote, nebudú zohľadnené.

Mestská časť Bratislava - Vajnory ďalej oznamuje, že verejné prerokovanie návrhu s občanmi bude dňa 9. septembra 2015 o 17.00 hod. v kultúrnom zariadení na Baničovej ulici.

S pozdravom

Ing. Ján  Mrva,    starosta mestskej časti Bratislava-Vajnory