Zber domového odpadu s obsahom škodlivín

14 September 2015
Section: 
Životné prostredie a doprava
Životné prostredie

HARMONOGRAM ZBERU domového odpadu s obsahom škodlivín

10.10.2015 od 10.30 – 12.30 h

MČ Vajnory, Roľnícka 261, vchod z ulice Pri pastierni

Zber odpadu s obsahom škodlivín pre občanov Bratislavy - fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti prostredníctvom spoločnosti ARGUSS, s.r.o. v dňoch a na miestach podľa harmonogramu zberu asledovných podmienok

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov - fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

Staré náterové hmoty
Odpadové rozpúšťadlá 
Pesticídy
Oleje a tuky

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby.

Batérie a akumulátory 
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky
(chladničky, mrazničky a pod.)
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče
(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám - nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie domového odpadu s obsahom škodlivín aj na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch od 8:00 hod do 18:00 hod.