VZN číslo 3/2021 zo dňa 17. 6. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 3/2021 zo dňa 17. júna 2021 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory

Resolution type: 
Section: 
File: 
Obsah VZN: 
Status VZN: 
zrušené