Miestne zastupiteľstvo - 9. februára 2017

calendar_month
09.02.2017 17:00
2.2.2017
calendar_month 09.02.2017 17:00

POZVÁNKA

na 15.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory,

ktoré sa uskutoční

9. februára 2017 (štvrtok) o 17.00 hodine

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory.
 2. Návrh na vytvorenie mimorozpočtového peňažného fondu „Fond na rozvoj mestskej časti Bratislava-Vajnory“
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vajnory č ... o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Vajnory.
 4. Návrh na prerozdelenie finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava -    Vajnory na rok 2017.
 5. Návrh na schválenie Harmonogramu kultúrnych, športových a  spoločenských podujatí na rok 2017.
 6. Návrh na schválenie Rámcového harmonogramu činnosti Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2017.
 7. Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra.
 8. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi za obdobie júl 2016 – december 2016.
 9. Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v k. ú. Vajnory, parc. č. 2899/3 – záhrady o výmere 167 m2 a parc. č. 2899/16 – zastavané plochy o výmere 26 m2 p.  Jane Valachovej, Mýtna 15, 811 07 Bratislava  ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. Návrh na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Prístavba a nadstavba objektu Základnej školy Kataríny Brúderovej a adaptácia priestorov pre potreby MŠ".
 11. Návrh na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch – pokračovanie cyklotrasy od Rendezu (Ravenu) ulicou Pri st. letisku ku Vajnorii ".
 12. Návrh na I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2017.
 13. Návrh na schválenie spolupráce Mestskej časti Bratislava Vajnory so Slovenským zväzom ľadového hokeja v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry.
 14. Návrh na odvolanie Ing. P. Haba z členstva v Komisii finančnej, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov.
 15. Informácia o podaní žiadosti p. Márie Zemanovej, p. Lukáša Volicsa o odkúpenie časti pozemku parc. č. 27/3 v k. ú. Vajnory a vyjadrenie p. Číka k situácii.
 16. Návrh na schválenie Dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok so spoločnosťou GLM s.r.o. vzniknutých na základe Nájomnej zmluvy č. zo dňa Pizzeria Alviano
 17. Rôzne    
  Ing. Ján Mrva
  starosta    

Podklady

share