Špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách pre voličov v izolácii

24.10. 2022
Špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách pre voličov v izolácii

Vzhľadom na to, že k 30. septembru 2022 bola vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 nariadená izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19, sa v spojených voľbách do orgánov samosprávy obcí a voľbách do orgánov samosprávnych krajov uplatní postup podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania.

Oprávneným voličom podľa zákona č. 185/2022 Z. z. je osoba, ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie (MVK) obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. V posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb, t. j. v piatok 28. októbra 2022 môže podať žiadosť najneskôr do 12. hodiny.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi MVK:

meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie, a telefonický kontakt.

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné najskôr v pondelok 24. októbra 2022.

Zapisovateľ Miestnej volebnej komisie v Bratislave-Vajnoroch:

Gabriela Zemanová, kontakt: tel. 0911 821 617, 02/212 95 233 

share