Legislatíva

  • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom konaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
  • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 162/1995 Zb. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 607/2003 Zb. o štátnom fonde rozvoja bývania
  • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon)

share